sobota, 02 październik 2010 16:00

Kartki z kalendarza

Napisane przez

luty

 
1 lutego

1411 ? Zawarcie w Toruniu pokoju między Polską i Litwą a Krzyżakami. Pokój ten kończył tzw. wielką wojnę (1409-1411). Zakon zrezygnował ze Żmudzi na okres życia Władysława Jagiełły i Witolda. Mazowsze odzyskało Ziemię Zawkrzańską, losy Santoka i Drezdenka miał rozstrzygnąć sąd polubowny. Za zwrot zamków i zwolnienie jeńców Zakon zobowiązał się zapłacić 100 000 kop groszy praskich. Długosz nazwał pokój toruński szpetnym i szkodliwym.

1733 ? Zmarł król Polski i elektor saski August II Mocny (ur. 1670). Był królem Polski od 1697 r. Zwolennik władzy absolutnej. Jako sprzymierzeniec cara Piotra I wplątał się w wojnę północną. O tron polski współzawodniczył z nim Stanisław Leszczyński. Za jego panowania zerwano większość sejmów. Był mecenasem architektury i malarstwa. Warszawa zawdzięcza mu tzw. oś saską i obecne Aleje Ujazdowskie, które przebudował, a także Zamek Ujazdowski. W Miśni pod Dreznem założył w 1710 r. pierwszą słynną fabrykę porcelany. Słynął z rozwiązłości, chwalił się, że ma tyle dzieci, ile dni w roku.
1813 ? Cesarz Aleksander I wydał dekret znoszący tzw. czopowe (od czopa zatykającego beczki i kufy). Był to podatek akcyzowy pobierany w Polsce od 1466 r. Wprowadzony za Kazimierza Jagiellończyka po wojnie z Zakonem Krzyżackim, gdy potrzebne były pieniądze na opłacenie rot wojennych. Płacony był przez szynkarzy, a pobierany od sprzedanego piwa, miodu, gorzałki i wina.
1855
? W Poznaniu rozpoczęła pracę fabryka narzędzi i maszyn rolniczych, założona przez Hipolita Cegielskiego.
? W Łodzi ruszyła jedna z największych fabryk włókienniczych w Królestwie Polskim. Jej właścicielem był Karol Scheibler.
1883 ? Henryk Sienkiewicz informował w liście do Stanisława Smolki, redaktora "Czasu" i profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, że rozpoczął pisanie powieści pt. "Wilcze gniazdo". Ten tytuł zmienił później na "Ogniem i mieczem".
1914 ? Na Kongresie w Krakowie powołano do istnienia PSL-Piast z Jakubem Bojką i Wincentym Witosem na czele.
1930 ? Uruchomiono połączenie telefoniczne między Polską a Nowym Jorkiem. Opłata za rozmowę ? 52 i pół dolara.
1933 ? Adolf Hitler przedstawił główne punkty swego programu: podstawą moralności zasady chrześcijańskie, obrona rodziny, równouprawnienie narodu niemieckiego wśród innych państw, reorganizacja gospodarki w dwóch "czterolatkach".
1944 ? Oddział dywersji AK "Pegaz" dokonał udanego zamachu na szefa SS i niemieckiej policji w dystrykcie warszawskim SS-Brygadeführera Franza Kutscherę.
1958 ? Otwarcie ośrodka telewizyjnego we Wrocławiu.
1995 ? W wieku 80 lat zmarł w Paryżu André Frossard, wybitny francuski pisarz, eseista i publicysta, m.in. autor wywiadu rzeki z Janem Pawłem II.
1997
? Minister spraw wewnętrznych i administracji, Leszek Miller opowiedział się za przywróceniem kary śmierci za morderstwa.
? 63% Polaków badanych przez CBOS uważa, że zbrodnie popełnione przez komunistów nie różnią się od hitlerowskich i powinny być tak samo sądzone.
2001 ? Ogłoszono nowy tekst konstytucji Państwa Watykańskiego.
2003
? W tzw. Aferze Rywina jako pierwszy zeznawał Adam Michnik, redaktor naczelny "Gazety Wyborczej".
? Premier Leszek Miller w wywiadzie dla Radia Zet: Problem jest związany z sukcesem w Kopenhadze. Kiedy jechaliśmy do Kopenhagi, nie było mowy, że będziemy mieli system trójczłonowy: proste dopłaty, dopłaty z drugiego filara i jeszcze z naszego budżetu. Ten sukces został odniesiony dopiero w Kopenhadze, a tam nie padło ani jedno słowo na temat, jak te pieniądze mają być dzielone. Myśmy się starali, żeby wyrwać tych pieniędzy jak najwięcej. (...) Wynegocjowaliśmy bardzo wiele. Z 25% w pierwszym roku zrobiło się 55%, a potem o 5% więcej.
? Katastrofa amerykańskiego promu Columbia. Zginęła cała siedmioosobowa załoga.

2 lutego
1494 ? Urodziła się Bona Sforza, późniejsza żona króla Zygmunta I Starego.
1564 ? Bitwa pod Orszą między wojskami litewskimi pod wodzą księcia M. Radziwiłła "Rudego", posiłkowanymi przez Polaków, a armią moskiewską. Była to jedna z bitew toczącej się wojny siedmioletniej.
1587 ? Rozpoczął obrady sejm Konwokacyjny, na którym przedstawione zostały kandydatury do tronu polskiego. Ustalono, że elekcja odbędzie się w sierpniu.
1676 ? Koronacja Jana III Sobieskiego i jego żony Marii Kazimiery, której dokonał prymas Andrzej Olszowski.
1935 ? W wieku 100 lat zmarł Bolesław Limanowski, bojownik o niepodległość Polski, uczestnik powstania styczniowego, historyk, senator RP z ramienia PPS.
1937 ? W Radomiu zakończył się ostatni przed wojną XXIV Kongres PPS, na którym wykluczono współpracę z komunistami.
1943 ? Kapitulacja armii niemieckiej pod Stalingradem (ob. Wołgograd). Bitwa stalingradzka była jedną z największych i decydujących operacji strategicznych II wojny światowej, stała się momentem przełomowym w wojnie.
1944 ? W odwecie za zamach na Kutscherę hitlerowcy rozstrzelali w Warszawie 100 Polaków.
1949 ? Biskup Stefan Wyszyński mianowany przez papieża Piusa XII arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, odbył uroczysty ingres do katedry w Gnieźnie.
1965 ? Zakończył się proces w tzw. aferze mięsnej. Oskarżony był dyrektor Stanisław Wawrzecki, dyrektor SPMHM i dziewięciu jego współpracowników. Zarzucono im systematyczną kradzież mięsa. Główny oskarżony został skazany na karę śmierci (wyrok wykonano), pozostali otrzymali wyroki długoletniego więzienia.

3 lutego
1735 ? W Dubiecku urodził się Ignacy Krasicki, biskup warmiński, następnie arcybiskup gnieźnieński (zm. 1801), wybitny pisarz i poeta wieku Oświecenia. W swoich utworach (m.in. satyrach, bajkach, w powieści Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki) ośmieszał wady szlachty.
1893 ? Zmarł Teofil Lenartowicz (ur. 1822). Poeta i rzeźbiarz. Od 1849 na emigracji. Autor zbiorów poezji o tematyce ludowej i narodowej. Nazwano go "Lirnikiem mazowieckim".
1921 ? Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o przywróceniu Orderu Orła Białego jako najwyższego odznaczenia za zasługi cywilne i wojskowe. Wprowadzony też został Order Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), za zasługi dla państwa i społeczeństwa.
1924 ? W wieku 68 lat zmarł prezydent Stanów Zjednoczonych Tomasz Woodrow Wilson. Polska uczciła jego pamięć 24-godzinną żałobą.
1947 ? Wyrok w procesie członków organizacji Wolność i Niezawisłość. Przywódca, płk. Jan Rzepecki skazany na 8 lat więzienia, Kazimierz Leski na 12 lat.
2003
? Minister pracy i gospodarki Jerzy Hausner przedstawił priorytety nowego superresortu. Zapowiedział m.in. ograniczenie zasiłków dla bezrobotnych i świadczeń z tytułu opieki społecznej. Przyznał, że w kopalniach ujawniono skrywane długi na tyle poważne, że trzeba będzie przeanalizować cały program restrukturyzacji górnictwa.
? Posłowie sejmowej Komisji Gospodarki zarzucili wiceministrowi skarbu Andrzejowi Szarawarskiemu (SLD) łamanie ustawy antykorupcyjnej. Przez ponad rok dysponował on pokaźnymi udziałami w firmie ochroniarskiej, pełniąc jednocześnie funkcję wiceministra gospodarki.

4 lutego
1454 ? Zawiązany w Kwidzyniu (1440 r.) Związek Pruski (konfederacja szlachty i miast Pomorza Wschodniego), wypowiedział posłuszeństwo wielkiemu mistrzowi, wzniecił powstanie przeciw Krzyżakom i zwrócił się do Kazimierza Jagiellończyka z prośbą o włączenie ziem pruskich do Polski. Wydany w marcu 1454 akt inkorporacji Prus był początkiem wojny trzynastoletniej.
1505 ? Urodził się Mikołaj Rej (zm. 1569), pierwszy wybitny pisarz polski, nazywany ojcem literatury polskiej. Był zwolennikiem reformacji i egzekucji praw.
1746 ? Urodził się Tadeusz Kościuszko (zm. 1817), generał, polski bohater narodowy, 1775-83 uczestnik wojny o wolność Stanów Zjednoczonych. W 1792 r. wziął udział w wojnie z Rosją. Najwyższy Naczelnik Sił Zbrojnych Narodowych w powstaniu 1794 r. Wydał uniwersały regulujące sprawę chłopską. Po klęsce pod Maciejowicami w niewoli rosyjskiej. Zmarł na emigracji.
1925 ? Rada Ministrów ogłosiła stan wojenny w Polsce. Decyzja spowodowana była wzrastającą falą strajków, zamieszek i niepokojów.
1938 ? Zmarł znakomity dramaturg, poeta i publicysta Karol Hubert Rostworowski (ur. 1887). Do wielkich jego dzieł należy dramat Judasz z Kariothu.
1944 ? Gestapo aresztowało we Włoszech kard. Augusta Hlonda.
1945 ? Rozpoczęła się konferencja jałtańska (do 11 II). Wzięli w niej udział szefowie rządów: ZSRR, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii: Józef Stalin, F.D. Roosevelt i W. Churchill. Granice Polski na wschodzie ustalono na tzw. linii Curzona, uznano prawa Polski do ziem zachodnich i północnych, zapowiedziano utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej.
2003 ? Przestała istnieć Federalna Republika Jugosławii. Parlament proklamował państwo o nazwie Serbia i Czarnogóra.

5 lutego
1563 ? Król Zygmunt August przyznał elektorowi brandenburskiemu prawa do lenna pruskiego. Prawa te obowiązywały do wygaśnięcia linii Hohenzolernów pruskich.
1831 ? Armia rosyjska dowodzona przez marszałka Iwana Dybicza przekroczyła granice Królestwa Polskiego. Był to początek wojny polsko-rosyjskiej. Wojskami polskimi faktycznie dowodził gen. Józef Chłopicki.
1943 ? W białostockim getcie Żydzi po raz pierwszy stawili czynny opór Niemcom. Policja i SS przystąpiły do pierwszej akcji likwidacyjnej (do 12 lutego). Zginęło 2000 osób, a 10 000 deportowano do Treblinki.
1947 ? Nowo wybrany przez Sejm Ustawodawczy prezydent Bolesław Bierut, powierzył misję utworzenia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Józefowi Cyrankiewiczowi.
2003 ? Unijni ministrowie finansów poinformowali o otwarciu postępowania karnego przeciwko RFN w związku ze zbyt wysokim deficytem budżetowym.

6 lutego
1633 ? Koronacja Władysława IV na króla Polski. W czasie sejmu koronacyjnego przywrócone zostały wszystkie prawa Kościoła prawosławnego w Polsce.
1924 ? Rozpoczęto rozbiórkę soboru prawosławnego na placu Saskim w Warszawie.
1968 ? Za reakcyjny paszkwil, ziejący sadystycznym jadem nienawiści do naszej partii ? na karę 3 lat więzienia skazany został Janusz Szpotański, autor opery satyrycznej Cisi i gęgacze. W sprawę osobiście zaangażował się Władysław Gomułka.
1989 ? Rozpoczęły się obrady "okrągłego stołu"; otworzyli je: z ramienia władz partyjnych i państwowych Czesław Kiszczak, ze strony opozycji Lech Wałęsa.

7 lutego
1422 ? Odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią (Sonką), zwaną matką Jagiellonów. Miała dwóch synów: Władysława i Kazimierza.
1867 ? We Lwowie powołane zostało Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół". W latach trzydziestych XX w. liczyło blisko 100 000 członków.
1878 ? Zmarł papież Pius IX (ur. 1792). W 1868 r. zwołał i poprowadził Sobór Watykański I, którego najważniejszym wydarzeniem było ogłoszenie dogmatu o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności katolickiej. Jego pontyfikat był najdłuższy w dziejach papiestwa (32 lata).
1919 ? Wydany został dekret o powszechnym obowiązku szkolnym.
1922 ? W siódmym głosowaniu na konklawe, arcybiskup Lepantu Achilles Ratti wybrany został papieżem i przyjął imię Piusa XI. Nowo wybrany papież był nuncjuszem apostolskim w Polsce w latach 1918-22.
1944 ? Zgodnie z rozporządzeniem KG AK w powiatach okręgu krakowskiego zaczęły powstawać tak zwane Pesy (Placówki Ekspozytury Śledczej), które otrzymały rozkaz rozstrzeliwania bez sądów wszystkich tych, którzy denuncjowali i szantażowali Żydów.
1985 ? Zabójcy księdza Jerzego Popiełuszki otrzymali kary od 14 do 25 lat więzienia.
1995 ? Rządząca koalicja SLD-PSL ustaliła, że marszałkowi Sejmu Józefowi Oleksemu zostanie powierzona misja tworzenia nowego gabinetu, a dotychczasowy wicemarszałek Józef Zych zostałby marszałkiem Sejmu.
1996 ? Włodzimierz Cimoszewicz (SLD) objął funkcję premiera.
1998 ? Kanclerz Niemiec Helmut Kohl uważa, że przyszła konstytucja europejska powinna odwoływać się do Boga. W Niemczech odwołanie się do Boga zawierają preambuły konstytucji kilku krajów związkowych. Spośród państw UE podobne sformułowania znajdują się w konstytucjach Irlandii i Grecji.
2003 ? "Unia Europejska to związek państw i społeczeństw uznających te same, uniwersalne wartości ? prawdy, demokracji i praw człowieka" ? takie brzmienie pierwszych artykułów europejskiej konstytucji zaproponowało prezydium Konwentu pracującego nad reformą UE. Przewodniczący Konwentu Valery Giscard d'Estaing zrezygnował z odwołania do Boga, bo zapis okazał się kontrowersyjny. Socjaliści, Zieloni i liberałowie odrzucali go, zaniepokojeni byli przedstawiciele dziesięciomilionowej wspólnoty muzułmańskiej żyjącej w krajach Unii. Wartości, wokół których ma być budowana Unia, muszą łączyć, a nie dzielić ? tłumaczył Giscard d'Estaing.

8 lutego
1296 ? Koło Rogoźna zabity został król Polski Przemysław II. Był księciem Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego, koronowany z inicjatywy arcybiskupa Jakuba Świnki. Zamordowany za sprawą niemieckich margrabiów, którzy liczyli na zajęcie Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego. Morderstwa dokonali płatni zabójcy (lub przekupieni rycerze króla). Walka o zjednoczenie państwa trwała jeszcze 20 lat.
1512 ? W katedrze na Wawelu odbył się ślub Zygmunta I z księżniczką węgierską Barbarą Zapolyą ? pierwszy od 1454 r. ślub w tej katedrze. Kronikarze wspomina, że nie obyło się bez kłopotów: zaginął opis przebiegu ceremonii, a nikt nie pamiętał jak powinien odbyć się taki ślub. W pośpiechu przygotowano potrzebne dokumenty.
1803 ? Z inicjatywy ks. Stanisława Staszica otwarta została w Tarnowskich Górach pierwsza na ziemiach polskich szkoła górnicza.
1813 ? Zmarł Tadeusz Czacki (ur. 1765), działacz gospodarczy i oświatowy, historyk. Współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1800 r.) i Liceum Krzemienieckiego (1805 r.). Autor prac z historii prawa.
1863 ? W Petersburgu zawarto prusko-rosyjski układ wojskowy, dotyczący zwalczania powstania styczniowego (od nazwiska generała, delegata Prus zwany Konwencją Alvenslebena). W Artykule sekretnym zapisano: Dwory Rosji i Prus zobowiązują się komunikować sobie wzajemnie (...) wszystkie wskazówki co do ruchów podziemnych, odnoszących się bądź do Królestwa Polskiego, bądź do Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Przeciw Konwencji zaprotestowała Francja i Anglia.
1867 ? W wyniku przeprowadzonej w Austrii (po wojnie z Prusami) reformy konstytucyjnej utworzona została monarchia Austro-Węgierska. Galicja należała do części austriackiej.
1909 ? W Tatrach pod Małym Kościelcem zginął zasypany lawiną wybitny polski kompozytor Mieczysław Karłowicz (ur. 1876).
1919 ? Wydany został dekret wprowadzający w całej Polsce jednolite miary metryczne.
1937 ? Wicepremier inż. E. Kwiatkowski przedstawił na komisji budżetowej sejmu plan rozbudowy centralnego rejonu przemysłowego między Sanem a Wisłą, z Sandomierzem jako ośrodkiem.
1940 ? Po interwencjach (m.in. Watykanu) hitlerowcy zwolnili z obozu w Sachsenhausen najstarszych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego (profesorów aresztowano podstępnie i wywieziono do obozu 6 XI 1939 r.).
1995 ? W wieku 93 lat zmarł o. Józef Maria Bocheński OP, logik, filozof, teolog, krytyk marksizmu, sowietolog. Zmarł w Szwajcarii, gdzie od dziesięcioleci związany był z Uniwersytetem we Fryburgu, pełniąc tam m.in. w latach 1964-66 funkcję rektora wydziału filozoficznego. O. Józef M. Bocheński był autorem wielu książek wydawanych na świecie.
1296 ? Koło Rogoźna zabity został król Polski Przemysław II. Był księciem Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego, koronowany z inicjatywy arcybiskupa Jakuba Świnki. Zamordowany za sprawą niemieckich margrabiów, którzy liczyli na zajęcie Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego. Morderstwa dokonali płatni zabójcy (lub przekupieni rycerze króla). Walka o zjednoczenie państwa trwała jeszcze 20 lat.
1512 ? W katedrze na Wawelu odbył się ślub Zygmunta I z księżniczką węgierską Barbarą Zapolyą ? pierwszy od 1454 r. ślub w tej katedrze. Kronikarze wspomina, że nie obyło się bez kłopotów: zaginął opis przebiegu ceremonii, a nikt nie pamiętał jak powinien odbyć się taki ślub. W pośpiechu przygotowano potrzebne dokumenty.
1803 ? Z inicjatywy ks. Stanisława Staszica otwarta została w Tarnowskich Górach pierwsza na ziemiach polskich szkoła górnicza.
1813 ? Zmarł Tadeusz Czacki (ur. 1765), działacz gospodarczy i oświatowy, historyk. Współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1800 r.) i Liceum Krzemienieckiego (1805 r.). Autor prac z historii prawa.
1863 ? W Petersburgu zawarto prusko-rosyjski układ wojskowy, dotyczący zwalczania powstania styczniowego (od nazwiska generała, delegata Prus zwany Konwencją Alvenslebena). W Artykule sekretnym zapisano: Dwory Rosji i Prus zobowiązują się komunikować sobie wzajemnie (...) wszystkie wskazówki co do ruchów podziemnych, odnoszących się bądź do Królestwa Polskiego, bądź do Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Przeciw Konwencji zaprotestowała Francja i Anglia.
1867 ? W wyniku przeprowadzonej w Austrii (po wojnie z Prusami) reformy konstytucyjnej utworzona została monarchia Austro-Węgierska. Galicja należała do części austriackiej.
1909 ? W Tatrach pod Małym Kościelcem zginął zasypany lawiną wybitny polski kompozytor Mieczysław Karłowicz (ur. 1876).
1919 ? Wydany został dekret wprowadzający w całej Polsce jednolite miary metryczne.
1937 ? Wicepremier inż. E. Kwiatkowski przedstawił na komisji budżetowej sejmu plan rozbudowy centralnego rejonu przemysłowego między Sanem a Wisłą, z Sandomierzem jako ośrodkiem.
1940 ? Po interwencjach (m.in. Watykanu) hitlerowcy zwolnili z obozu w Sachsenhausen najstarszych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego (profesorów aresztowano podstępnie i wywieziono do obozu 6 XI 1939 r.).
1995 ? W wieku 93 lat zmarł o. Józef Maria Bocheński OP, logik, filozof, teolog, krytyk marksizmu, sowietolog. Zmarł w Szwajcarii, gdzie od dziesięcioleci związany był z Uniwersytetem we Fryburgu, pełniąc tam m.in. w latach 1964-66 funkcję rektora wydziału filozoficznego. O. Józef M. Bocheński był autorem wielu książek wydawanych na świecie.
2001 ? We Francji przyjęto większością głosów projekt prawa regulującego tzw. klonowanie terapeutyczne. Kościół katolicki i francuscy muzułmanie zapowiedzieli swój bezwzględny sprzeciw wobec ustawy.

9 lutego
1339 ? Kazimierz III Wielki wystawił w Krakowie dokument, w którym zrzekł się praw do Śląska i ziemi płockiej na rzecz Jana Luksemburskiego, władcy Czech.
1817 ? Na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego wprowadzono do sądownictwa obowiązujący język niemiecki. Był to początek germanizacji życia publicznego. Wkrótce wprowadzono pruskie ustawodawstwo i język niemiecki do szkół.
1918 ? W Brześciu nad Bugiem podpisany został traktat pokojowy między Ukraińską Republiką Ludową a Niemcami, Austro-Węgrami, Bułgarią i Turcją. Granice Ukrainy ustalono na linii Biłgoraj, Szczebrzeszyn, Krasnystaw, Radzyń, Międzyrzec, Mielnik, Kamieniec Litewski, Prużana. Miał nastąpić podział Galicji, znajdującej się pod zaborem austriackim, między Austrię i Ukrainę. Rada Regencyjna odmówiła zaakceptowania traktatu.
1920 ? Maciej Biesiadecki objął urzędowanie jako pierwszy generalny komisarz w Gdańsku.
1980 ? Po raz pierwszy z raportu GUS wynikało, że w Polsce nastąpił spadek dochodu narodowego.
1998 ? Uformowano Radę Polityki Pieniężnej, jako niezależny od rządu, parlamentu i prezydenta organ podejmujący decyzje związane z polityką pieniężną Polski.
2003 ? Obchody 63. rocznicy masowych deportacji ludności ze wschodniej części Polski w głąb Związku Sowieckiego odbyły się w Lublinie i Łomży. Instytut Pamięci Narodowej oszacował na podstawie archiwalnych materiałów (niepełnych) rosyjskich i białoruskich, że w wyniku czterech fal deportacji wywieziono ok. 330-340 tys. obywateli polskich różnych narodowości. Zdaniem Związku Sybiraków liczba ta była dużo wyższa ? ok. 1,3 mln. osób.

10 lutego
1598 ? Zmarła pierwsza żona Zygmunta III Wazy, królowa Anna Habsburżanka.
1919 ? Pierwsze od 1830 r. posiedzenie Sejmu Ustawodawczego odrodzonej Rzeczypospolitej w Warszawie. Otworzył je Naczełnik Państwa, Józef Piłsudski. Obecny był m.in. nuncjusz apostolski Achilles Ratti (późniejszy papież Pius XI).
1920 ? Generał J. Haller, dowódca frontu pomorskiego dokonał w Pucku uroczystego aktu zaślubin Morza Bałtyckiego z Polską, rzucając złoty pierścień w fale morskie.
1924 ? W Poznaniu otwarta została pierwsza w Polsce szkoła lotnicza.
1925 ? W Watykanie został podpisany konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską. Ustanowiono nowy podział na diecezje.
1939 ? Zmarł papież Pius XI. Wielki przyjaciel Polski i Polaków. Przyczynił się do powstania KUL-u.
1940
? NKWD przeprowadziło pierwszą masową deportację ludności polskiej. Akcja odbywała się w czasie ostrych mrozów. W wagonach bydlęcych wieziono na wschód około 250 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci.
? Na terenie okupacji niemieckiej rozpoczęła się akcja przymusowego zamykania ludności żydowskiej w gettach. Wprowadzono też przymus pracy (do 12 godzin na dobę) opłacanej głodowymi racjami żywnościowymi (kawałek chleba, miska zupy).
1962 ? W wieku 64 lat zmarł wybitny poeta Władysław Broniewski (ur. 1897). Uczestnik wojny bolszewickiej. Przedstawiciel nurtu romantycznego i rewolucyjnego w poezji.
1976 ? Sejm PRL zatwierdził poprawki do Konstytucji PRL. W art. 1 dodano, że PRL jest państwem socjalistycznym, w nowym art. 3 napisano, iż PZPR jest przewodnią siłą narodu, a PRL ma umacniać więzy przyjaźni ze Związkiem Radzieckim i innymi krajami socjalistycznymi. Tylko jeden poseł ? Stanisław Stomma z koła "Znak" ? wstrzymał się od głosu, pozostali poparli zmiany. Zapisy w Konstytucji były oprotestowane wcześniej przez wiele środowisk. Protestował m.in. Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński, Zdzisław Herbert, Stefan Kisielewski, Adam Michnik, Jacek Kuroń, Jan Olszewski, Jacek Trznadel, Wisława Szymborska, o. Jacek Salij.

11 lutego
1835 ? Powołane zostało Stowarzyszenie Ludu Polskiego, tajna demokratyczna organizacja niepodległościowa (działała do 1837 r.). Władzą naczelną był Zbór Główny w Krakowie (później we Lwowie). Podlegały mu zbory prowincjonalne w Rzeczpospolitej Krakowskiej, Galicji, Poznańskiem, Królestwie Polskim oraz na Litwie. Czołowymi działaczami byli S. Goszczyński i Sz. Konarski.
1981 ? Nowo wybrany premier, gen. Wojciech Jaruzelski, zaapelował do społeczeństwa o 90 dni spokoju. Funkcję wicepremiera objął Mieczysław Rakowski.
1996 ? Rozpoczęła oficjalne nadawanie otwarta Telewizja Niepokalanów.
1998 ? Prezydent Aleksander Kwaśniewski dopiero po tym, jak różne osoby publiczne i opinia społeczna zaprotestowały przeciwko jego udziałowi w reklamie meblarskiej firmy Forte, wycofał swoją zgodę na publikację tej reklamy.
2003
? Parlament Europejski przegłosował dyrektywę zalecającą państwom członkowskim zrównanie w prawach par homoseksualnych z małżeństwami i używanie terminu "małżeństwo" dla określenia wynaturzonych związków.
? Ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęli ostateczny tekst traktatu akcesyjnego dla 10 nowych państw członkowskich.

12 lutego
1784 ? Chemik królewski Okraszewski przeprowadził pierwszą próbę lotu balonem. Balon został wypuszczony z tarasu zamkowego, a wylądował pod Okuniewem.
1798 ? W Petersburgu w Pałacu Marmurowym zmarł ostatni król I Rzeczypospolitej ? Stanisław August Poniatowski (ur. 1732). Władzę sprawował w latach 1764-95.
1849 ? Generał Henryk Dembiński został mianowany naczelnym wodzem wojska, podczas Węgierskiej Wiosny Ludów.
1929 ? Orędzie prezydenta Meksyku Portera Gila przeciw Kościołowi katolickiemu, nakładające kary (do konfiskaty majątku włącznie) na osoby przyznające się do wiary katolickiej.
1931 ? Po raz pierwszy nadano audycję z watykańskiej rozgłośni radiowej. Uruchomiono ją za sprawą Wilhelma Marconiego, włoskiego pioniera radiotechniki i przyjaciela papieża Piusa XI.
1933
? Dekret Hindenburga w sprawie uznania sztandaru ze znakiem swastyki za równorzędny z państwową flagą czarno-biało-czerwoną.
? W Sunday Express wywiad z kanclerzem Niemiec, Adolfem Hitlerem, który uznał traktat wersalski za nieszczęście nie tylko dla Niemiec. Za haniebną niesprawiedliwość uznał przynależność Pomorza Gdańskiego do Polski, a korytarz polski musi być zwrócony Niemcom. Wypowiedź ta spotkała się ze stanowczą ripostą polską i negatywną oceną Francji.
2003 ? Vaclav Havel po 13 latach prezydentury złożył swój urząd. W ostatnim dniu urzędowania oddał hołd relikwiom św. Wacława, patrona narodu czeskiego i złożył wieniec na grobie kard. Frantiska Tomaszka w praskiej katedrze św. Wita.

13 lutego
1583 ? Papież Grzegorz XIII ogłosił bullę wprowadzającą nowy kalendarz. Polska była jednym z pierwszych krajów, który dostosował się do nowego kalendarza. Nie przyjęły go kraje protestanckie i prawosławne.
1620 ? W Ołomuńcu rozpoczął się proces przeciwko Janowi Sarkandrowi. Wskutek stosowanych wobec niego tortur zmarł kilka tygodni później (17 marca).
1913 ? W Warszawie zmarł Walery Przyborowski, uczestnik powstania styczniowego i jego kronikarz. Pisał powieści historyczne dla młodzieży, m.in. Bitwa pod Raszynem, Szwedzi w Warszawie.
1926 ? Śmierć pierwszego prymasa odrodzonej Polski, kard. Edmunda Dalbora.
1929 ? W wyniku zakończenia układów między Watykanem a rządem włoskim, państwo papieskie otrzymuje 44 hektary i niezależność. Zakony stają się osobami prawnymi. Rzym uznany zostaje za miasto święte.
1930 ? Założony został Związek Pracy dla Państwa, sanacyjna organizacja młodzieżowa, nazywana Legionem Młodych. Skupiał młodzież inteligencką i akademicką.
1969 ? Zmarł Kazimierz Wierzyński (ur. 1894), wybitny poeta, współtwórca grupy poetyckiej Skamander. Od 1938 członek PAL.
1980 ? W Warszawie zmarł Marian Rejewski, ostatni z trójki polskich kryptologów, którzy rozpracowali niemiecki system szyfrowy "Enigma".
1998 ? Premier Jerzy Buzek podpisał dokumenty ratyfikacyjne konkordatu między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską.

14 lutego
1831 ? Pod Stoczkiem generał Józef Dwernicki rozbił korpus jazdy rosyjskiej gen. Ferdynanda Gejsmara. Polacy wzięli do niewoli ponad 300 jeńców. Zwycięstwo miało ogromne znaczenie moralne dla powstania listopadowego. Było pierwszą wygraną bitwą, co pozwalało uwierzyć, że z przeważającą potęgą, jaką stanowiła armia rosyjska, można walczyć z powodzeniem.
1832 ? Opublikowany został Statut Organiczny, wydany przez cara Mikołaja I, akt prawny zastępujący konstytucję z 1815 r. Dokument ograniczał autonomię Królestwa Polskiego (likwidował m.in. wojsko polskie i sejm), zachowując odrębną administrację i skarb. Zarządzać Królestwem miała Rada Administracyjna, na czele której stał namiestnik. Był to kolejny krok do likwidacji odrębności Królestwa.
1919 ? Zgon znakomitego pisarza Wiktora Gomulickiego (ur. 1848), znawcy i niezrównanego odtwórcy dziejów starej Warszawy.
1938 ? Zdemolowanie redakcji "Dziennika Wileńskiego" i pobicie członków redakcji przez oficerów w Wilnie za artykuł znieważający pamięć Marszałka Piłsudskiego. Autor i wydawca dziennika aresztowani i oskarżeni o znieważenie narodu polskiego.
1940 ? Powołano Armię Krajową. Taką nazwę, na rozkaz Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego, przyjął Związek Walki Zbrojnej, konspiracyjna organizacja działająca od listopada 1939 roku. AK była największym podziemnym wojskiem w okupowanej przez Niemcy Europie. Wiosną 1944 roku w jej szeregach służyło 380 tys. żołnierzy. Pierwszym Komendantem Głównym AK był gen. Stefan Rowecki "Grot". Po jego aresztowaniu 30 czerwca 1943 r. nowym dowódcą AK został gen. Tadeusz Komorowski "Bór". Ostatnim gen. Leopold Okulicki "Niedźwiadek".
1946 ? Według powszechnego spisu ludności Polska liczyła 23,9 mln mieszkańców. 31,8% stanowili mieszkańcy miast.
1956 ? W Moskwie rozpoczął się XX Zjazd KPZR, w czasie którego I sekretarz KPZR Nikita Chruszczow wygłosił referat: O kulcie jednostki i jego następstwach.
1962 ? Opracowany został plan przestrzenny rozwoju Warszawy do 2000 r. Zbudowanych zostanie 700 000 izb mieszkalnych, a miasto liczyć ma 1 600 000 mieszkańców.

15 lutego
1282 ? Układ w Kępnie między księciem wielkopolskim Przemysławem II, a księciem gdańskim Mściwojem. Na jego mocy po śmierci Mściwoja, Przemysław miał stać się władcą jego państwa.
1386 ? W katedrze królewskiej odbył się chrzest Wielkiego Księcia Litewskiego Jagiełły, który otrzymał imię Władysław. Wraz z nim ochrzczeni zostali jego bracia. Chrztu udzielił arcybiskup Bodzanta.
1927 ? W Krakowie uruchomiono radiostację, skąd wkrótce na całą Polskę zaczęto nadawać hejnał z wieży mariackiej o godz. 12. Przerwany w latach hitlerowskiej okupacji powrócił na fale radiowe po zakończeniu II wojny światowej.
1971 ? Rząd wycofał się z zapowiadanych podwyżek cen (12 XII 1970 r.). Bezpośrednią przyczyną była fala strajków w dużych zakładach pracy.
2003 ? W Rosji wszedł w życie kodeks ziemski. Rosjanie będą mogli legalnie kupować, sprzedawać i dzierżawić ziemię uprawną.

16 lutego
1665 ? W Sokołówce k. Lwowa z ran odniesionych na polu bitwy, zmarł hetman Stefan Czarniecki (ur. 1599). Wojewoda ruski (1657), hetman polny koronny (1665), uczestnik wojen szwedzkich (1629-29) i walk z B. Chmielnickim. Godność kasztelana kijowskiego i buławę hetmańską otrzymał na łożu śmierci.
1816 ? Z inicjatywy Stanisława Staszica powołana została w Kielcach Szkoła Akademiczno-Górnicza.
1872 ? Działające w Krakowie Towarzystwo Naukowe przekształciło się w Akademię Umiejętności (po 1919 r. Polska Akademia Umiejętności ? PAU). Była to naczelna instytucja naukowa, grupująca najwybitniejszych uczonych. Przetrwała w podziemiu lata okupacji hitlerowskiej. Została zlikwidowana w czasach rządów komunistycznych. Działalność wznowiła w 1989 r.
1919
? Opanowanie przez polską kawalerię stacji Maniewicze na linii Kowel-Sarny rozpoczęło regularne walki wojsk polskich z Armią Czerwoną.
? Zakończenie powstania wielkopolskiego (wybuchło 27 XII 1918) i zawarcie rozejmu w Trewirze, na mocy którego ustalono tymczasową linię demarkacyjną. Powstanie przyczyniło się do ustalenia korzystniejszego przebiegu zachodnich granic Polski.
? Wręczenie warunków rozejmowych niemieckiemu sekretarzowi stanu Erzbergerowi przez marsz. Focha. Warunki zawierały również punkt zakazujący prowadzenia jakiejkolwiek akcji zaczepnej przeciw Polsce.
1936 ? W szwajcarskiej wilii Ignacego Paderewskiego w Morges (stąd Front Morges) rozpoczęto rozmowy o utworzeniu bloku stronnictw centrum i przejęciu władzy przez siły demokratyczne. W rozmowach, oprócz gospodarza, uczestniczyli m.in. J. Haller, Wł. Sikorski, W. Witos i W. Korfanty.

17 lutego
1720 ? Na mocy porozumienia między Rosją a Prusami, podpisanego w Poczdamie, oba państwa zobowiązały się do utrzymywania anarchii w Rzplitej (zachowanie wszystkich swobód szlacheckich i elekcji wolnej viritim), a także niedopuszczenie do reform w ustroju państwa polskiego.
1772 ? W Petersburgu podpisano rosyjsko-pruski układ ustanawiający zasady rozbioru Polski. Austria wyraziła chęć przystąpienia do tego układu.
1941 ? Gestapo aresztowało Ojca Maksymiliana Kolbego oraz czterech innych ojców z Niepokalanowa.
1981 ? Zarejestrowano Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS).
2003 ? Prezydent Francji Jacques Chirac kazał "zamknąć się" krajom kandydującym do Unii Europejskiej, które poparły plany USA ataku na Irak.

18 lutego
1564 ? Zmarł Michał Anioł (Michalangelo Buonarroti). Urodzony w 1475 r. włoski rzeźbiarz, malarz, architekt i poeta, jeden z największych artystów renesansu. Najwspanialsze rzeźby to: Pieta i Dawid, a także posąg Mojżesza. Wykonał freski w Kaplicy Sykstyńskiej, zaprojektował kopułę bazyliki św. Piotra.
1922 ? Uchwalenie przez Sejm zniesienia Ministerstwa Kultury i Sztuki i przeniesienie kompetencji na Departament Kultury i Sztuki przy Ministerstwie WRiOP.
1955 ? Rada Państwa PRL podjęła uchwałę o zakończeniu stanu wojny między Polską a Niemcami.

19 lutego
1473 ? W Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik (zm. 1543), genialny astronom, ekonomista, lekarz. Autor projektu reformy walutowej. Jako pierwszy sformułował prawo o wypieraniu z obiegu lepszego pieniądza przez gorszy (Prawo Kopernika/Greshama).
1846 ? Wybuch powstania w Galicji, które przygotowywało Towarzystwo Demokratyczne Polskie. Chłopi nie poparli powstania, natomiast inspirowani przez Austriaków zaczęli napadać na dwory i palić je. Podczas napadów na dwory zginęło około 1000 ziemian i oficjalistów. Pogromowi uległo w poszczególnych cyrkułach 20-90% dworów. Przywódcą ruchów chłopskich był Jakub Szela.
1947 ? Sejm Ustawodawczy zatwierdził tzw. Małą Konstytucję, która ustanowiła Radę Państwa, zmieniła tekst ślubowania poselskiego. Obowiązywała, wraz z konstytucją marcową z 1921 r., do czasu uchwalenia Konstytucji PRL (22 VII 1952).

20 lutego
1530 ? W katedrze wawelskiej koronacja Zygmunta Augusta na króla Polski.
1864 ? Rozbicie w wojnie pod Opatowem oddziałów powstańczych Apolinarego Kurowskiego i Józefa Hanke-Bosaka przesądziło o losach powstania styczniowego.
1919 ? Uchwalenie przez Sejm Małej Konstytucji, jako tymczasowej ustawy o organizacji władz zwierzchnich i podziału władzy między Naczelnikiem Państwa, Sejmem i Rządem.
1922 ? Sejm Orzekający Ziemi Wileńskiej uchyla traktat litewsko-bolszewicki z 12 VII 1920, postanawia wcielić bez warunków i zastrzeżeń Litwę Środkową do Polski, przekazać Polsce zwierzchność państwową i wezwać Sejm i Rząd Polski do wykonania praw i obowiązków wynikających z uchwały.
1936 ? Rząd rozwiązuje Stronnictwo Narodowe na Górnym Śląsku.
1942 ? W obozie koncentracyjnym w Dachau zmarł Juliusz Bursche, superintendent Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce. Aresztowany przez gestapo, mimo nacisków i gróźb ze strony samego Himmlera, nie wyrzekł się polskości.
1943 ? W obozie na Majdanku zamęczony został Kazimierz Kolbuszewski, profesor literatury polskiej na uniwersytecie we Lwowie. Profesor zesłany został do obozu za ukrywanie swojej studentki Żydówki.
1956 ? Sejm PRL wybrał Aleksandra Zawadzkiego przewodniczącym Rady Państwa. Prezesem Rady Ministrów został Józef Cyrankiewicz.

21 lutego
1574 ? W katedrze na Wawelu prymas Uchański koronował Henryka Walezego, pierwszego monarchę wybranego w czasie wolnej elekcji. Wcześniej zaprzysiągł dokumenty stanowiące fundament ustroju Rzeczypospolitej: artykuły henrykowskie i pacta conventa. Po kilku miesiącach panowania potajemnie opuścił (w czerwcu) Kraków i powrócił do Paryża.
1846 ? Powstanie w Chochołowie. Chłopom przewodził ksiądz Jan Kanty Andrusikiewicz. Powstańcy pokonali oddziały austriackie i próbowali wesprzeć powstanie krakowskie. Wojska cesarskie i część chłopów udaremniły te próby.
1921 ? Francja i Polska podpisały tajną umowę wojskową, zobowiązującą oba kraje do niesienia sobie pomocy na wypadek wojny z Rosją Radziecką lub Niemcami.
1936 ? Uruchomienie pierwszej w Polsce kolejki linowej na Kasprowy Wierch w Tatrach.
1937 ? Proklamowanie nowej formacji politycznej pod nazwą "Obóz Zjednoczenia Narodowego" (OZN).
1996 ? Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z 1994 r. uniewinniający generałów Władysława Ciastonia i Zenona Płatka z zarzutów podżegania do zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki.

22 lutego
1810 ? W Żelazowej Woli urodził się Fryderyk Chopin ? genialny muzyk i kompozytor. Skomponował: dwa koncerty, 58 mazurków, 17 polonezów, 21 nokturnów, preludia, ballady scherza, sonaty, pieśni. Zmarł w Paryżu w1849 r.
1846 ? Powstanie Rządu Narodowego Rzeczypospolitej po opuszczeniu Krakowa przez wojska austriackie. Do rządu wchodzili: J. Tyssowski i L. Gorzkowski jako re-prezentanci Galicji i Krakowa oraz A. Grzegorzewski reprezentujący zabór rosyjski. W nocy na 23 II Rząd proklamował Manifest Do Narodu Polskiego. Rząd ten działał kilka dni.
1863 ? Ksiądz Stanisław Brzóska zorganizował atak na Łuków. Był dowódcą ostatniego oddziału powstańczego, działającego aż do wiosny 1865 r. Schwytany i skazany na śmierć. Wyrok wykonano 23 maja 1865 r. w Sokołowie Podlaskim.
1903 ? W Krakowie odbyła się prapremiera dramatu Stanisława Wyspiańskiego Wyzwolenie.
1947 ? Wydana została ustawa o amnestii dla działaczy podziemia. Warunkiem było zgłoszenie się do władz i oddanie broni. Była to tzw. druga amnestia (pierwsza: 2 VIII 1945), z której, jak podano oficjalnie, "skorzystało" ponad 40 000 osób, w tym 12 000 z woj. lubelskiego i 8500 z białostockiego.

23 lutego
1403 ? W katedrze wawelskiej odbyła się koronacja Anny Cylejskiej, drugiej żony króla Władysława Jagiełły.
1789 ? Bogaty mieszczanin warszawski, Jan Dekert (1738-1790) wybrany został prezydentem magistratu Starej Warszawy. Przewodził walce o prawa dla mieszczan, zwłaszcza w czasie Sejmu Czteroletniego. Inicjator tzw. czarnej procesji (2 XII 1789) w Warszawie, domagającej się praw dla mieszczan.
1859 ? Zmarł Zygmunt Krasiński (ur. 1812), poeta, przedstawiciel romantyzmu. Autor dramatów Nie-Boska komedia, Irydion, mesjanistycznego poematu Przedświt i Psalmów przyszłości.
1919 ? Oficjalne uznanie przez Republikę Francuską suwerenności i niepodległości Polski, a rządów państwa za legalne.

24 lutego
1343 ? Król Kazimierz III Wielki zawarł, skierowany przeciw Krzyżakom, sojusz z książętami zachodniopomorskimi: Bogusławem V, Barnimem IV i Warcisławem IV. Za kilka miesięcy odbył się ślub Bogusława z córką króla Elżbietą.
1595 ? Urodził się ks. Maciej Sarbiewski (zm. 1640), jezuita. Był poetą polsko-łacińskim, nazywanym chrześcijańskim Horacym. Zyskał rozgłos europejski.
1839 ? Podpisanie przez metropolitę grekokatolickiego Józefa Siemaszkę aktu oderwania Kościoła unickiego w Cesarstwie Rosyjskim od Rzymu ? miał być przyporządkowany Cerkwi prawosławnej. Rozpoczęły się represje wobec duchowieństwa unickiego, które odmawiało przejścia na prawosławie.
1844 ? Rozpoczęła się budowa pierwszej linii kolejowej w Galicji, która łączyła Kraków z Wiedniem.
1900 ? Krakowska Szkoła Sztuk Pięknych została przekształcona na Akademię Sztuk Pięknych (jednym z jej profesorów był Jan Matejko).
1953 ? W warszawskim więzieniu wykonano wyrok śmierci na legendarnym gen. Auguście Emilu Fieldorfie "Nilu", w latach wojny organizatorze i szefie Kierownictwa Dywersji (Kedyw) KG AK, później ostatnim zastępcy komendanta głównego AK, gen. Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka". Gen. Fieldorfa zamordowano, gdyż odmówił współpracy z władzami bezpieczeństwa. W tym czasie w ewidencji MBP znajdowało się 5 mln osób (1/3 dorosłej ludności). W więzieniach przebywało około 50 000 więźniów politycznych.

25 lutego
1397 ? Powołany został Związek Jaszczurczy (Towarzystwo Jaszczurcze), tajny związek szlachty Ziemi Chełmińskiej dla obrony przed uciskiem krzyżackim. Wkrótce rozszerzył swą działalność na inne tereny podległe Krzyżakom. Stał się podstawą Związku Pruskiego.
1585 ? Król Stefan Batory zniósł postanowienia statutów Karnkowskiego, które ograniczały prawa Gdańska i gdańszczan. Wprowadzono natomiast doroczne opłaty palowego, które podwojono, aby miasto nie poniosło uszczerbku w dochodach. Miastu pozostawiono też swobodę zamykania portu i zrezygnowano z tworzenia floty kaperskiej (Abp. Karnkowski przewodniczył komisji sejmowej do spraw Gdańska, a Statuty regulowały m.in. zwierzchnie prawa Polski w Gdańsku).
1634 ? Kapitulacja wojsk rosyjskich dowodzonych przez Szeina, które od blisko dwóch lat prowadziły wojnę z Rzeczpospolitą, zmierzającą do uzyskania utraconych ziem, a zwłaszcza Smoleńska. Wojskami polskimi dowodził król Władysław IV i hetman Krzysztof Radziwiłł.
1831 ? W krwawej bitwie o Olszynkę Grochowską na przedpolach Warszawy, gen. Józef Chłopicki zmusił armię rosyjską marszałka Dybicza do wycofania się. Szczególną rolę odegrał Pułk Czwarty. Chłopicki został ciężko ranny.
1916 ? W najkrytyczniejszym dla Francuzów momencie gen. Petain objął obronę Verdun. Miasto stało się niezdobytą twierdzą.
1919
? Wkroczenie wojsk polskich do Cieszyna.
? Uznanie Polski przez Anglię de iure.
1924 ? Pierwszy dzień procesu wytoczonego Adolfowi Hitlerowi i gen. Ludendorffowi w Monachium za zdradę stanu. Hitler skazany został na 5 lat. Ludendorff uniewinniony.
1948 ? Powołana została Powszechna Organizacja "Służba Polsce", masowa, na pół wojskowa organizacja dążąca do przysposobienia obywatelskiego (w duchu komunizmu) i wojskowego młodzieży. Skupiona w hufcach i brygadach młodzież uczestniczyła w budowie wielkich obiektów przemysłowych planu sześcioletniego. Rozwiązana w 1955 r.

26 lutego
1831 ? Gen. Jan Skrzynecki (1786-1860) objął dowództwo Powstania Listopadowego (do 11 VIII 1831). Oceniany jako dowódca nieudolny, kunktator dążący do dyktatury. Na emigracji (1833-44) współorganizator armii belgijskiej.
1917 ? Uruchomienie pierwszych w Polsce kursów lotniczych początkujących pracę Polaków w lotnictwie. Przy kursach powstaje Polskie Towarzystwo Żeglugi Napowietrznej, następnie przekształcone w Ligę Obrony Powietrznej Państwa (LOPP).
1929 ? Sejm większością głosów (219 : 136) stawia ministra skarbu Czechowicza przed Trybunałem Stanu za przekroczenie budżetowe w 1927 i 1928 roku.
1940
? Prezydent Warszawy dr O. Dengel poinformował władze niemieckie o katastrofalnej sytuacji żywnościowej w mieście, słabym zaopatrzeniu w gaz, chaosie w szkolnictwie. Uniwersytety i szkoły średnie zostały zamknięte.
? W czasie narady dotyczącej sytuacji w Warszawie, gubernator dr Fischer powiedział, że nie ma potrzeby troszczyć się, by Polacy odbudowali swoją stolicę. Natomiast trzeba powołać placówkę, która zorganizowałaby dobre mieszkania, szpitale, restauracje, szkoły i place sportowe dla Niemców.
1944 ? Podziemna organizacja Wawer, powołana do prowadzenia tzw. małego sabotażu, rozplakatowała doskonale podrobione afisze w języku niemieckim, nakazujące ludności niemieckiej opuszczenie Warszawy. Wywołało to poważne zamieszanie wśród Niemców.
1998 ? Minister sprawiedliwości Hanna Suchocka zapowiedziała odwołanie ze stanowiska szefa Prokuratury wojewódzkiej we Wrocławiu Andrzeja Kaucza, oskarżyciela w procesach politycznych w latach 80.

27 lutego
1670 ? Ślub króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego z piękną i bardzo dobrą arcyksiężniczką austriacką Eleonorą Marią Józefą, córką cesarza Ferdynanda III.
1846 ? Z rąk żołnierzy austriackich zginął Edward Dębowski (ur. 1822) podczas procesji, która miała agitować chłopów do wzięcia udziału w powstaniu.
1868 ? W kazamatach twierdzy Szlisselburga (na wyspie rzeki Newy) zmarł po 46 latach kaźni Walerian Łukasiński (ur. 1786), major wojska Królestwa Polskiego, organizator tajnego stowarzyszenia "Narodowe Towarzystwo Patriotyczne" (wcześniej "Wolnomularstwo Narodowe"). W 1822 Łukasiński aresztowany, publicznie zdegradowany i skazany wyrokiem sądowym na 9 lat więzienia. Po wybuchu powstania listopadowego, przykutego do armaty, zabrał ze sobą wielki książę Konstanty. Na polecenie cara Mikołaja I osadzony w Szlisselburgu, w podziemnej celi, w całkowitym odosobnieniu. Od 1862 r. car Aleksander II wyraził zgodę, aby Łukasiński mógł wychodzić na spacer po więziennym dziedzińcu.
1933 ? Spalenie parlamentu (Reichstagu) w Berlinie przez holenderskiego komunistę Marinusa van der Luebbego. Prezydent Rzeszy zawiesił konstytucję, rząd podjął bezwzględną walkę z komunizmem.
2003 ? Podczas nadzwyczajnego szczytu Unii Europejskiej 15 przywódców ustaliło, że nie wykluczają użycia siły, żeby zmusić Irak do rozbrojenia, ale zastrzegli, iż można jej użyć jedynie w ostateczności. Stanowisko było kompromisem między obozem "pacyfistów", na czele z Francją i Niemcami, a zwolennikami wojny w Iraku, np. Wielką Brytanią.

28 lutego
1920 ? Podjęcie działań zaczepnych armii bolszewickiej na froncie wschodnim dla powstrzymania wojsk polskich na Wołyniu, Polesiu i Białorusi i wywarcia nacisku na politykę polską w sprawie wysuniętych przez Sowiety propozycji pokojowych.
1978 ? W Krakowie w wieku 77 lat zmarł Janusz Meissner, lotnik i pisarz. Był uczestnikiem III powstania śląskiego. Jako pilot wojskowy brał udział w wojnie bolszewickiej 1920, kampanii wrześniowej, a później w walkach polskiego lotnictwa w obronie Wielkiej Brytanii. Zasłynął także jako autor wielu powieści o tematyce lotniczej, morskiej i historycznej.

29 lutego
1768 ? Zawiązanie Konfederacji Barskiej. Głosiła hasła patriotyczne przeciw dysydentom i panowaniu rosyjskiemu w Polsce, ale też przeciw królowi i próbom reform ustroju. Przywódcami i inicjatorami konfederacji byli magnaci (A. i M. Krasińscy, M. J. Pac, Joachim Potocki, Józef Sapieha, a także J. Pułaski). Działającą w całej Rzplitej partyzantkę rozbijały kolejno wojska carskie. Konfederaci podjęli się też nieudanej próby porwania króla Stanisława Augusta (3 XI 1771 r.). Najdłużej bronili się w Częstochowie (do 18 VIII 1772 roku). 4000 konfederatów zesłano w głąb Rosji, wielu wybrało emigrację.


 
Opracowała Halina Nehring
Wyświetlony 9748 razy

Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.