Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 21 czerwiec 2010 16:22

Wehikuł czasu czyli gazety pisały...

Napisane przez

OBYCZAJE I OBRZĘDY

     Zgodnie z uchwałą IV Plenum Zarządu Głównego TKKŚ wprowadzamy nowy dział Biuletynu poświęcony problematyce świeckiej, socjalistycznej obyczajowości i obrzędowości.


 
WYSTAWA ? DOKUMENT ŚWIECKIEJ,
SOCJALISTYCZNEJ OBRZĘDOWOŚCI W PRL
Ekspozycje obrzędowości obywatelskiej otwierał obrzęd związany z powitaniem nowonarodzonego obywatela i nadaniem mu imienia. W pięciu gablotach przestawione zostały następujące materiały: pamiątkowe dokumenty urodzenia dziecka i nadania mu imienia, pamiątkowe medale urodzenia dziecka, ozdobne telegramy gratulacyjne dla rodziców, druki z ozdobnymi zaproszeniami i zdjęcia z uroczystości nadawania imion dzieciom w USC. Kolejna gablota z zakresu obrzędowości obywatelskiej dotyczyła obrzędu związanego z wręczeniem dowodu osobistego, czyli tzw. "pasowania na obywatela". W następnych czterech gablotach przedstawione zostały materiały związane z organizacją obrzędu zawarcia związku małżeńskiego. Kolejne dwie gabloty poświęcone były obrzędom uroczystych jubileuszy 25 i 50-lecia pożycia małżeńskiego. Zamknięcie cyklu obrzędowości obywatelskiej stanowiła gablota poświęcona świeckiej ceremonii pogrzebowej. Przedstawione w niej zostały ceremoniały pogrzebów świeckich z Lublina i Wrocławia oraz zdjęcia sal ceremonii przedpogrzebowych i przebiegu ceremonii pogrzebowych.
Z kręgu obrzędowości szkolnej i młodzieżowej ukazano na wystawie dwa obrzędy: przyjęcia do szkoły podstawowej, tzw. "pasowanie na ucznia" oraz "pasowanie na młodzika". W gablocie poświęconej obrzędowości wojskowej wystawione zostały zdjęcia ukazujące poszczególne obrzędy (powitanie poborowych w jednostce, przysięga wojskowa, uroczysta zmiana warty) oraz druki listów pochwalnych kierowanych przez dowództwo jednostki do rodziców. Zamknięcie przeglądu różnych form świeckiej, socjalistycznej obrzędowości w Polsce stanowiła gablota ukazująca sferę obrzędów związanych z uczestniczeniem człowieka w społecznym procesie produkcyjnym. Szczególnymi elementami wystawowymi w tej gablocie były: czapka górnicza, kapelusz hutniczy oraz wykonana z drzewa i metalu pamiątkowa plakietka zasłużonego pracownika WPTO-Oddział Katowice.

"Biuletyn Informacyjny Towarszystwa Krzewienia Kultury Świeckiej", 1, 1975


Jacek Tittenbrun

KRYZYSY W POLSCE LUDOWEJ
Analiza klasowa
Jak rozpatrywać wystąpienia robotnicze z lata 1980? Z jednej strony były one żywiołowym protestem przeciwko polityce lat 70., praktyczną krytyką państwa i partii. Ale robotnicy zarówno w sierpniu, jak i później protestowali także przeciwko zjawiskom stanowiącym klasowe, socjologiczne źródła owego antyrobotniczego charakteru polityki. Dlatego trafne określenie zawarte w referacie programowym VI Plenum z września 1980 r.: "Był to masowy robotniczy protest nie przeciw socjalizmowi, a naruszeniom jego zasad", powinno być uzupełnione twierdzeniem, iż był to jednocześnie protest przeciwko odnawianiu się w Polsce stosunków kapitalistycznych. Teoria walki klas pozwala zrozumieć, że robotnicy występowali bynajmniej nie przeciwko partii czy państwu jako takim, lecz przeciwko ich kapitalistycznym elementom, nie przeciwko samemu "skostnieniu aparatu władzy", ale przeciwko jego burżuazyjnym inklinacjom.

"Problemy marksizmu-leninizmu", 1, 1983

 


NAUKI SPOŁECZNE W POLSCE
przeszłość, dzień dzisiejszy, przyszłość

W naukach społecznych szczególną chwiejnością ideową i metodologiczną cechują się dość silne grupy o obliczu wprawdzie laickim, lecz o orientacji liberalno-burżuazyjnej. Należy przy tym odróżniać tak zwanych działaczy "laickiej opozycji demokratycznej" o nastawieniu wyraźnie antykomunistycznym (rektrutująych się notabene nieraz spośród dawnych środowisk dogmatycznych) od tak zwanych tradycyjnych mieszczańskich liberałów. Jeśli chodzi o te ostatnie kręgi, to w pewnej mierze przejmowały one zarówno ideowe pryncypia socjalizmu, jak nawet metodologiczne inspiracje marksizmu. Jednakże właśnie tych uczonych cechuje znaczna chwiejność oraz największa wrażliwość na niepowodzenia i kryzysy socjopolityczne. Dla postaw tej grupy zasadnicze znaczenie ma kwestia stabilności władzy i trwałości tendencji do reform.

"Nowe Drogi", 3/7/1985 

Wyświetlony 4590 razy

Najnowsze od

Artykuły powiązane

Zaloguj się, by skomentować

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.