Halina Nehring

Halina Nehring

wtorek, 21 grudzień 2010 00:12

Polak w kościele

Polska uznawana jest za jeden z krajów o najwyższym poziomie religijności. Podobną religijność mają Stany Zjednoczone, Irlandia, Rumunia i Chorwacja. Do wiary przyznaje się w Polsce 92 proc. społeczeństwa, co daje naszemu krajowi pierwsze miejsce w Europie. Nieco za nami znajduje się Rumunia, w której wiarę deklaruje 89 proc. społeczeństwa, a następnie Chorwacja - 81 proc. i Litwa - 70 proc. Mimo tak wysokiego procentu osób wierzących, polscy katolicy są mocno zróżnicowani.

niedziela, 19 grudzień 2010 21:08

Wiara i Kościoły w Unii Europejskiej

Jednoczenie się Europy było i jest wspierane przez Kościół katolicki, który jednak nieustannie przypomina, że Europa stała się jednością kulturową na gruncie chrześcijaństwa.

wtorek, 07 grudzień 2010 00:25

Kartki z kalendarza - Czerwiec

1 czerwca
1434 ? W Gródku Jagiellońskim zmarł Władysław Jagiełło, król polski i wielki książę litewski.
1926 ? Marszałek Józef Piłsudski zrzekł się godności Prezydenta.
1930 ? Na trasie Gdańsk ? Warszawa ? Lwów ? Bukareszt uruchomiona została pierwsza polska linia lotnicza dla ruchu pasażerskiego.
1958 ? W podziemiach Bazyliki św. Piotra poświęcona została Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej. Przy ołtarzu umieszczono napis: Polska zawsze wierna.

niedziela, 03 październik 2010 21:23

Kartki z kalendarza

styczeń

 
1 stycznia
1467 ? Urodził się król Polski Zygmunt I, zwany Starym.
1492 ? Jan Olbracht poniósł klęskę w bitwie pod Preszowem. Wzięty do niewoli przez Stefana Zapolyę, musiał zrzec się pretensji do tronu węgierskiego. Król czeski Władysław Jagiellończyk został królem Węgier.
piątek, 24 wrzesień 2010 12:40

Powstanie Warszawskie - Zarys i kalendarium

Walczyliśmy o sprawę najwyższą, o wartości w życiu Narodu największe. Zapłaciliśmy też największą cenę tej walki (...) klęska, której rozmiarów powiększać nie chcemy, jest klęską jednego miasta, jednego etapu naszej walki o wolność. Nie jest klęską naszego Narodu, naszych planów i ideałów historycznych. Z przelanej krwi (...) powstanie nowa Polska, wolna, silna i piękna (...) Wiara ta to najrealniejszy, najwyższy tes-tament pisany krwią wielotysięcznych ofiar i Bohaterów Powstania. (Biuletyn Informacyjny, 4 X 1944)

piątek, 24 wrzesień 2010 10:42

Kartki z kalendarza

1934
26 stycznia

W Berlinie podpisano na 10 lat polsko-niemiecką deklarację o nieagresji. W ślad za tym m.in. układy handlowe i porozumienia prasowe.
5 maja
Minister Józef Beck podpisał w Moskwie protokół o przedłużeniu do 31 grudnia 1945 r., zawartego z ZSRR w 1932 r. paktu o nieagresji.
1935
16 marca

Hitler z pogwałceniem Traktatu Wersalskiego wprowadził obowiązkową służbę wojskową i zaczął rozwijać przemysł zbrojeniowy.
1938
29 września

Zawarcie Układu Monachijskiego, który zmusił Czechosłowację do spełnienia żądań Hitlera dotyczących obszaru Sudetów.
1939
Styczeń

5-6 Minister Józef Beck spotkał się w Niemczech z Adolfem Hitlerem i Joachimem Ribbentropem. Niemcy wysunęli propozycję wcielenia do Rzeszy Gdańska i utworzenia tzw. Korytarza łączącego Prusy Wschodnie z Rzeszą. W zamian za zgodę Polska miała otrzymać gwarancję granicy polsko-niemieckiej.
Marzec
4 Sztab Główny rozpoczął opracowywanie planu obronnego "Zachód".
15 Wojska niemieckie zajmują Czechy, Morawy i Zachodnią Słowację. Węgrzy zajęli Ukrainę Zakarpacką.
16 Polska uznała niepodległość Słowacji.
21 Józef Ribbentrop przekazał ambasadorowi Józefowi Lipskiemu żądanie włączenia do Niemiec Gdańska, budowy eksterytorialnej trasy do Prus Wschodnich, a także zawarcia przymierza przeciw Związkowi Radzieckiemu.
23 Sztab Główny zarządził częściową mobilizację armii polskiej.
26 Polska odrzuca żądania niemieckie.
30 Wielka Brytania udzieliła Polsce jednostronnej gwarancji bezpieczeństwa, a rząd Jego Królewskiej Mości będzie się czuł zobowiązany od razu udzielić rządowi polskiemu całego poparcia siłą.
Kwiecień
2 Samobójstwo popełnił płk Walery Sławek, jeden z najbliższych współpracowników Marszałka Piłsudskiego.
3 Generał Wilhelm Keitel podpisał rozkaz wykonawczy planu Fall Weiss; określono w nim na 26 VIII 1939 termin napadu na Polskę.
6 W czasie wizyty Becka w Londynie jednostronne gwarancje brytyjskie przekształcono w dwustronny układ gwarancyjny brytyjsko-polski.
28 Przemawiający w Reichstagu Hitler uznał porozumienie polsko-brytyjskie za jednostronne złamanie przez Polskę deklaracji o nieagresji z Niemcami z 1934 r.
Maj
4 Dzieci ze szkół warszawskich i z Zaolzia przekazały 35 000 zł na rzecz 21. pułku piechoty Dzieci Warszawy. Na Fundusz Obrony Narodowej (FON) ludzie przesyłają nie tylko pieniądze, ale nawet ślubne obrączki.
5 Minister Józef Beck, odpowiadając na przemówienie Hitlera (28 IV), stwierdził, że Polska nie da się odepchnąć od Bałtyku.
Lipiec
19 Szef sztabu brytyjskiego, gen. Wiliam Ironside, który przybył do Polski oświadczył jasno, że Anglia nie jest w stanie udzielić Polsce żadnej pomocy wojskowej, ewentualnie może udzielić pomocy materialnej.
Sierpień
12 Rozpoczęcie rokowań angielsko-francusko-radzieckich w Moskwie. Zakończyły się bez rezultatów. Polska nie wyraziła zgody na przemarsz wojsk radzieckich przez jej terytorium.
22 W Obersalzbergu w czasie odprawy z dowódcami armii Hitler stwierdził: Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. Celem musi być nie dotarcie do jakiejś oznaczonej linii, lecz zniszczenie żywej siły. Nawet gdyby wojna miała wybuchnąć na Zachodzie, zniszczenie Polski musi być pierwszym naszym zadaniem. (...) Dla celów propagandy podam jakąś przyczynę wybuchu wojny, mniejsza z tym, czy będzie ona wiarygodna, czy nie. Zwycięzcy nikt nie pyta, czy powiedział prawdę, czy też nie. W sprawach z rozpoczęciem i prowadzeniem wojny nie decyduje prawo, lecz zwycięstwo. Bądźcie bezlitośni. Bądźcie brutalni!...
23 Minister spraw zagranicznych Rzeszy, Ribbentrop i ZSRR, Mołotow podpisali pakt o nieagresji. W czasie toastu wieńczącego podpisanie dokumentu Ribbentrop zapewniał o przyjaźni, którą Niemcy darzą ZSRR. Dodał że: oburzenie na Polskę jest tak wielkie, że każdy człowiek gotów jest walczyć. Naród niemiecki nie ścierpi dłużej polskiej prowokacji. Józef Stalin wzniósł toast za zdrowie Adolfa Hitlera. Do paktu dołączony został tajny protokół, który rozgraniczał strefy interesów Niemiec i ZSRR w przybliżeniu wzdłuż rzek Narwi, Wisły i Sanu, a północna granica Litwy stanowiła granicę stref wpływów Niemiec i ZSRR.
25 Polska podpisała z Anglią układ o wzajemnej pomocy.
27 Na stadionie warszawskiej Legii rozegrano mecz piłkarski Polska-Węgry. Wicemistrzowie świata Węgrzy zostali pokonani. Wynik 4:3 dla Polski.
28 Dywersanci niemieccy wysadzili dworzec kolejowy w Tarnowie. Dowódcy armii polskich otrzymali rozkaz wyprowadzenia wojsk na pozycje.
30 Obwieszczenie prezydenta o powszechnej mobilizacji. Na skutek nacisków ambasadorów Anglii i Francji mobilizację odwołano.
31 Ponowne ogłoszenie mobilizacji. Hitler wydał rozkaz uderzenia na Polskę 1 września o godz. 445.
Wrzesień
1 Po 14 godzinach obrony padł gmach Poczty Polskiej w Gdańsku. O godz. 530 ppor. pilot W. Gnyś zestrzelił pierwszy samolot nieprzyjacielski. Wołyńska Brygada Kawalerii zatrzymała niemiecką dywizję pancerną. Zniszczono 70 wozów bojowych.
3 Anglia i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom.
5/6 Warszawę opuściły władze cywilne.
6/7 Warszawę opuścił marszałek Edward Rydz-Śmigły, wraz ze Sztabem Głównym. Skierowali się do Brześcia nad Bugiem.
7 Kapitulacja Westerplatte.
8 Do Warszawy dotarła niemiecka 4 Dywizja Pancerna. Próbując z marszu opanować miasto, poniosła w walce znaczne straty i musiała się wycofać.
12 Anglia i Francja w czasie konferencji w Abbeville zdecydowały o wstrzymaniu działań na froncie zachodnim.
17 Na terytorium Polski wkroczyła Armia Czerwona. W miejscowości Kuty przekroczyły granicę, udając się do Rumunii, najwyższe władze RP.
23 W przemówieniu do wyższych dowódców armii Hitler powiedział: Długo wahałem się, czy nie należałoby raczej naprzód uderzyć na wschód, a później na zachód. Zasadniczo nie zorganizowałem armii po to, by nie uderzała... Bieg wypadków zadecydował, że najpierw uderzyliśmy na wschód.
27 W oblężonej Warszawie powołano Służbę Zwycięstwu Polski, której komendantem został gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski. Działalność konspiracyjną rozpoczął Związek Harcerstwa Polskiego. Powołano "Szare Szeregi".
28 Kapitulacja Warszawy. Do Moskwy przybył Joachim von Ribbentrop, by omówić ze Stalinem sytuację na ziemiach polskich i ustalić swoje strefy wpływów. Na mocy tych ustaleń wschodnie tereny Polski znalazły się pod okupacją radziecką, granica między tymi terenami a Generalnym Gubernatorstwem przebiegała wzdłuż linii Bugu i Sanu. W obrębie ZSRR znalazło się około 52% terytorium państwa polskiego, z Wilnem i Lwowem.
30 W ambasadzie polskiej w Paryżu odbyło się zaprzysiężenie na urząd prezydenta RP Władysława Raczkiewicza, który powierzył gen. Władysławowi Sikorskiemu misję utworzenia rządu.
Październik
2 Kapitulacja Helu.
5 Kapitulacja Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie".
12 Hitler wydał dekret o utworzeniu na ziemiach polskich Generalnego Gubernatorstwa (GG).
14 Polski okręt podwodny "Orzeł' przedostał się do Anglii.
15 Powstał oddział mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala".
31 W przemówieniu wygłoszonym na forum Rady Najwyższej ZSRR Mołotow powiedział: Koła rządzące Polski chełpiły się trwałością swego państwa i potęgą swojej armii. Okazało się jednak, że wystarczyło krótkie natarcie najpierw wojsk niemieckich, a następnie Armii Czerwonej, by nic nie zostało po tym pokracznym tworze traktatu wersalskiego, żyjącym z ucisku niepolskich narodowości.
Listopad
6 W Krakowie podstępnie aresztowano i wywieziono do obozów koncentracyjnych profesorów uczelni krakowskich.
Grudzień
13 Powołanie Związku Walki Zbrojnej (ZWZ).
18 Szef NKWD Ławrientij Beria podpisał rozporządzenie o przesiedleniu ludności polskiej w głąb ZSRR.
27 Pierwsza masowa egzekucja. W Wawrze pod Warszawą Niemcy rozstrzelali 107 osób.

 

Opracowała Halina Nehring

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.