sobota, 02 październik 2010 12:50

Kartki z kalendarza

Napisane przez

marzec

 
1 marca
1810 ? W Żelazowej Woli urodził się Fryderyk Franciszek Chopin, najwybitniejszy polski pianista i kompozytor.

1815 ? Napoleon wylądował na wybrzeżu Francji, eskortowany przez szwadron Jerzmanowskiego.
1854 ? W Krakowie powstało Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Odegrało poważną rolę w rozwoju polskiego malarstwa oraz w upowszechnieniu w społeczeństwie kultury w zakresie sztuk plastycznych.
1877 ? W Genewie zmarł Antoni Norbert Patek (ur. 1812 w Piaskach koło Lublina). Uczestnik powstania listopadowego, w którym był dwukrotnie ranny. Odznaczony orderem Virtuti Militari. Po upadku powstania wyemigrował do Francji (pracował jako zecer), a potem do Szwajcarii, gdzie wraz z czeskim emigrantem Capkiem założył niewielką wytwórnię zegarków, która produkowała 200 zegarków rocznie. Po upadku firmy (1845) wraz z Francuzem Adrianem Philippe założył fabrykę zegarków zatrudniającą 500 osób. Firma Patka wyprodukowała do końca jego życia 57 000 zegarków. Wszystkie zegarki wychodzące z firmy Patka były numerowane.
1919 ? Otwarcie dla użytku publicznego Pocztowej Kasy Oszczędności.
1931 ? Obliczenie przez polskiego astronoma prof. T. Banachiewicza orbity nowo odkrytej planety Pluton.
1937 ? Powołany został Obóz Zjednoczenia Narodowego, druga po BBWR próba skupienia zwolenników rządów pomajowych. Szefem został płk Adam Koc (1891- -1969), poseł na sejm, senator, minister skarbu rządu emigracyjnego.
1938 ? Zmarł Władysław Grabski, premier w latach 1920, 1924 i 1925, minister skarbu i rolnictwa. Zreformował gospodarkę finansową państwa. Zlikwidował szalejącą po odzyskaniu niepodległości inflację, wprowadzając stałą monetę ? polski złoty.
1945 ? 1. Armia WP, działająca w składzie 1. Frontu Białoruskiego rozpoczęła natarcie na pozycję ryglową Wału Pomorskiego (Drawsko Pomorskie ? Złocieniec ? Czaplinek).
1952 ? W Stanach Zjednoczonych została powołana Komisja Kongresu do Zbadania Zbrodni Katyńskiej. Rząd Polski złożył protest przeciw Komisji, oświadczając m.in., że zbrodnię popełnili hitlerowcy.
1995 ? Józef Oleksy premierem.
1997 ? Ofiarom Grudnia'70 Sejm przyznał uprawnienia kombatanckie. Uprawnienia takie odebrano pracownikom UB i WSI z lat 1945-56.
1998 ? Towarzystwo Katyńskie zaapelowało o oprotestowanie prób usunięcia Krzyża z terenu b. Obozu Auschwitz-Birkenau ? miejsca, gdzie ginęli chrześcijanie.

2 marca
1333 ? W Krakowie w wieku 70 lat zmarł król Polski Władysław Łokietek. Dążył do zjednoczenia Polski. Walczył z Janem Luksemburczykiem i Krzyżakami o Pomorze. W 1320 koronowany na króla Polski. W 1331 roku stoczył z Krzyżakami zwycięską bitwę pod Płowcami (27 IX).
1864 ? Car Aleksander II ogłosił ukaz uwłaszczeniowy, którego reformy, korzystne dla włościan, były bardzo podobne do zasad proponowanych przez rząd powstańczy.
1889 ? W twierdzy szlisserburskiej zmarł Ludwik Waryński (1856-1889). W 1878 przy jego udziale opracowano pierwszy program polskich socjalistów. Aresztowany w 1883, więziony w Cytadeli warszawskiej, został skazany na 16 lat katorgi.
1937 ? Polska wyprawa wysokogórska zdobywa w Andach trzeci z najwyższych szczytów Ameryki ? Nevada Pissis (6780 metrów).
1968 ? W Bensberg (Niemcy Zach.), grupa 180 niemieckich intelektualistów katolickich wezwała do pojednania z narodem polskim w duchu sprawiedliwości. Była to odpowiedź na słynny list biskupów polskich do biskupów niemieckich.

3 marca
1784 ? Z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie puszczono balon, który zaleciał aż do Witoroża. Próby z balonami w Warszawie przeprowadzali m.in. ławnik miasta Jan Gidelski i chemik Okraszewski, który otrzymał w nagrodę od króla złoty medal.
1912 ? Uroczysty ingres ks. Adama Stefana Sapiehy na stolicę biskupią w Krakowie.
1915
? Przybycie I Brygady Legionowej komendanta J. Piłsudskiego na front i zajęcie odcinka nad Nidą koło Pińczowa.
? Przystąpienie Włoch do wojny światowej po stronie koalicji.
1918
? W Brześciu Litewskim zawarty został tzw. Pokój brzeski między państwami centralnymi (Niemcy, Austro-Węgry, Turcja i Bułgaria), a Rosją Radziecką. W obliczu groźby ofensywy niemieckiej Rosja oddała część terytorium (Finlandia, Łotwa, Litwa, Estonia i Białoruś) i zapłacić musiała wielką kontrybucję; anulowała ten pokój 13 XI 1918 r.
? Przybycie po 40 dniach marszu szwadronu rtm. Plisowskiego z Odessy do Bobrujska. Przebył 1600 km przy 30 st. mrozu, wśród ciągłych walk z bolszewikami.
1919 ? Ofensywa Ukraińców na Lwów i przyłączenie się do działań przeciw Polsce armii atamana Petlury, wypartej przez bolszewików z Ukrainy południowej.
1943 ? Komenda Żydowskiej Organizacji Bojowej z warszawskiego getta wezwała do walki z Niemcami.
2001 ? W dziesiątą rocznicę wznowienia legalnej działalności kościoła katolickiego na Ukrainie odbył się ingres metropolity Lwowa, kard. Mariana Jaworskiego.

4 marca
1313 ? W Uniejowie nad Wartą zmarł ksiądz Jakub Świnka. Na katedrę metropolitalną w Gnieźnie wstąpił 30 VII 1283 r. W 1297 r. z jego inicjatywy na synodzie prowincjonalnym podjęto uchwałę zakazującą mianowania nauczycieli, którzy nie znają języka polskiego, a proboszczowie zostali zobowiązani do wygłaszania kazań po polsku. Jego zasługą było doprowadzenie do koronacji Przemysława II.
1386 ? W katedrze na Wawelu koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski. Jagiełło stał się królem Polski i Litwy.
1484 ? W wieku 26 lat zmarł drugi syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki ? królewicz Kazimierz. Był uczniem Długosza i Kallimacha, w wieku 23 lat, podczas długiego pobytu króla na Litwie, powierzono mu rządy namiestnicze w Polsce. Odznaczał się mądrością i pobożnością. Pochowany go w katedrze wileńskiej, w 1604 r. kanonizowany.
1918 ? Deklaracja Naczelnej Rady Polskiej Siły Zbrojnej na Wschodzie (Kijów) w sprawie podporządkowania się władzy i rozkazom regentów w Warszawie.
1926 ? Przyznanie Gdyni praw miasta Rzeczypospolitej.
1933 ? Krach finansowy w Stanach Zjednoczonych, powodujący wprowadzenie przez prezydenta Roosevelta moratorium bankowego.
1946 ? Ks. Stefan Wyszyński otrzymał nominację na biskupa lubelskiego.
1951 ? W Warszawie odbyła się premiera pierwszego powojennego filmu muzycznego Warszawska premiera, reżyserii Jana Rybkowskiego.
1979 ? Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił pierwszą swoją encyklikę Redemptor Hominis.
1998 ? Zmarł Adam Bień, ostatni z ministrów II Rzeczpospolitej, sądzony w procesie szesnastu w Moskwie.
2001 ? Prymas Polski kard. Józef Glemp, odnosząc się do mordu na Żydach w Jedwabnem, powiedział, że nie chciałby, aby politycy narzucali Kościołowi sposób, w jaki wypełni żal za zbrodnie popełnione przez określone grupy ludzi wierzących, a moralnie zdziczałych, ani też, aby określali ideologię, w jaką ma być ubrana modlitwa pokutna.

5 marca
1684 ? W Linzu Austria, Polska, Wenecja i papiestwo powołały Ligę Świętą do walki z Turcją. Protektorem i gwarantem układu jest papież i jego następcy, gdyby któryś ze sprzymierzeńców znajdował się w niebezpieczeństwie pozostali zobowiązali się posłać mu w pomoc swe wojska.
1768 ? Zakończył się (trwający od 5 X 1767) sejm, który miał uporządkować sprawy kraju. Sejm rozpoczął się od aresztowania 14 X przeciwników Rosji, którzy zostali wywiezieni do Kaługi. Obrady odbywały się pod dyktando posła rosyjskiego Repnina. Sejm zatwierdził m.in. równe prawa dla innowierców, prawo równości dla szlachty przy obsadzaniu najwyższych urzędów i zachowanie na zawsze na sejmach liberum veto.
1812 ? Utworzony został V Korpus Wielkiej Armii (35 tys. żołnierzy), dowódcą Korpusu został książę Józef Poniatowski, któremu podlegały trzy dywizje piechoty generałów: J. Zajączka, J.H. Dąbrowskiego i Ludwika Kamienieckiego.
1934 ? Na zawodach w Brooklynie polska zawodniczka Walasiewiczówna ustanawia rekord świata na 60 metrów: 7,2 sekundy.
1940 ? Decyzja Biura Politycznego partii bolszewickiej o wymordowaniu oficerów polskich znajdujących się w niewoli radzieckiej.
1953 ? Zmarł generalissimus Józef Stalin.
1973 ? Papież Paweł VI nadał godność kardynalską metropolicie wrocławskiemu Bolesławowi Kominkowi.

6 marca
1454 ? Król Kazimierz Jagiellończyk przyjął na zamku królewskim na Wawelu hołd przedstawicieli Stanów Pruskich, które wypowiedziały posłuszeństwo Krzyżakom i prosiły o włączenie ziem zakonnych do Korony Polskiej. Kazimierz wydał akt inkoroporacji Prus, którego Zakon krzyżacki nie uznał. Rozpoczęła się wojna zwana trzynastoletnią (1454-1466). Na mocy pokoju toruńskiego Polska odzyskała Pomorze wraz z Malborkiem, stolicą krzyżacką i Warmią. Pozostała część państwa zakonnego z siedzibą wielkiego mistrza w Królewcu stała się lennem Królestwa Polskiego.
1928 ? Przejęcie przez Polskę zbiorów Biblioteki Rapperswilskiej (Szwajcaria) i przekazanie ich Bibliotece Narodowej.
1932 ? W Wilnie zmarł wielki patriota biskup dr Władysław Bandurski.
1940 ? Emanuel Ringelblum w swych Notatkach z getta: Dwudziestego ósmego lutego złapano wiele Polaków z mieszkań, ulic i kawiarni. Mówią, że chrześcijanie włożyli opaski żydowskie (...) Smutne wiadomości z Łodzi. Rumkowski [prezes tzw. Rady Starszych getta łódzkiego] wyrzuca biedne rodziny z ich mieszkań i wsiedla bogate (...) Skreśla się adwokatów polskich, którzy mają żony żydowskie lub aplikantów Żydów. (...) Politycy i inni znani Polacy zostali skreśleni (...) Z kawiarni zabrano dwieście kobiet chrześcijanek, a później zgwałcono je.
1942 ? W obozie zagłady Auschwitz (Oświęcim) zmarł profesor Roman Rybarski, wybitny uczony, historyk, ekonomista i polityk, czołowy działacz Stronnictwa Narodowego.
1997 ? Czechy uniezależniły się od rosyjskich dostaw ropy naftowej, podpisując kontrakty handlowe z Norwegią i Niemcami.

7 marca
1000 ? W czasie zjazdu gnieźnieńskiego (do 15 III) odbyło się uroczyste spotkanie Ottona III z Bolesławem Chrobrym. Cesarz uznał, że Bolesław godny jest korony królewskiej A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, włożył go na głowę Bolesława ? pisze Gall Anonim. Ponadto Bolesław otrzymał w darze gwóźdź z Krzyża Pańskiego, wraz z włócznią św. Maurycego, w zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. Wojciecha ? podaje Gall. Na zjeździe ustalono też założenie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i kilku biskupstw.
1919 ? Bohaterska śmierć płk. Leopolda Lisa-Kuli (Jeleńskiego) w walkach z Ukraińcami pod Torczynem, b. naczelnego komendanta POW na Ukrainie i Białorusi.
1932 ? Zgon Arystydesa Brianda, ministra spraw zagranicznych Francji, twórcy koncepcji Paneuropy i jednego z głównych twórców umów lokarneńskich.
1937 ? Na rozkaz Adolfa Hitlera wojska niemieckie wkraczają do zdemilitaryzowanej Nadrenii i przejmują ją dla Niemiec.
1953 ? Decyzją Rady Państwa i Rady Ministrów Katowice przemianowano na Stalinogród. Imię Stalina otrzymał także Pałac Kultury i Nauki w Warszawie i plac przed Pałacem.
1954 ? We Wrocławiu zmarł Ludwik Hirszfeld (ur. w Warszawie 5 VIII 1884), wybitny lekarz, mikrobiolog, immunolog i serolog. Stworzył, wraz z niemieckim serologiem von Dungernem, podstawy nauki o grupach krwi. W czasie I wojny światowej w Serbii, gdzie zajmował się organizowaniem tamtejszej służby zdrowia i zwalczaniem epidemii duru plamistego. W roku 1920 wrócił do Polski. Współorganizator Państwowego Zakładu Higieny. Po wybuchu wojny usunięty przez Niemców ze wszystkich stanowisk ukrywał się w Warszawie i warszawskim getcie, z którego uciekł w 1942 r. i ukrywał się w Ziemi Pińczowskiej i Miłosnej k. Warszawy. Od 1944 w Lublinie, gdzie organizował Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, potem we Wrocławiu.
1995 ? Prezydent Kwaśniewski wycofał z Sejmu kilka projektów ustaw, skierowanych jeszcze przez L. Wałęsę, m.in. zmiany ordynacji wyborczej i upoważnienia głowy państwa do ratyfikacji konkordatu. Kwaśniewski podpisał nowelizację ustawy o przejęciu majątku byłej PZPR, która czyni SdRP legalnym spadkobiercą PZPR.
2001 ? Zmarł Józef Ślisz organizator strajków i sygnatariusz porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich (19 lutego 1981), współtwórca i podziemny przywódca NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, wicemarszałek Senatu.

8 marca
1223 ? W klasztorze oo. Cystersów w Jędrzejowie zmarł Wincenty Kadłubek. Kształcił się najpierw w szkole katedralnej w Krakowie, a następnie na Uniwersytecie w Paryżu (być może także w Bolonii). Książę krakowski Kazimierz Sprawiedliwy polecił mu pisanie Kroniki, czyli historii Polski od czasów najdawniejszych do początków XIII w. Obowiązki biskupa krakowskiego w latach 1203-1217, nie pozwalały mu na realizację tego zadania. Uczynił to dopiero jako zakonnik cysterski w Jędrzejowie.
1761 ? W Pikowie na Wołyniu urodził się Jan Potocki (zm. 2 XII 1815); historyk, archeolog, etnograf, geograf, podróżnik, pisarz. W 1778 wyjechał do Tunisu, potem do Turcji, Egiptu, Holandii, Anglii, Hiszpanii, Maroka i na Kaukaz. Uczestniczył w polskim życiu politycznym. Był prekursorem archeologii słowiańskiej. Pisał komedie i powieści fantastyczno-filozoficzne. Rękopis znaleziony w Saragossie był tłumaczony na kilkanaście języków.
1791 ? W Królówce k. Bochni urodził się Kazimierz Brodziński, poeta liryczny; patriotyzm łączył z głęboką religijnością.
1918 ? Objęcie przez Radę Regencyjną zwierzchnictwa nad I Korpusem i wszystkimi oddziałami wojsk polskich na Wschodzie.
1953 ? Zawieszone zostało wydawanie Tygodnika Powszechnego, którego redaktorem naczelnym był Jerzy Turowicz. Pretekstem było niezamieszczenie nekrologu Stalina.
1954 ? W czasie II Zjazdu PZPR ze stanowiska premiera zrezygnował Bolesław Bierut. Wybrany premierem Józef Cyrankiewicz pełnił tę funkcję do 1970 r.
1964 ? Uroczysty ingres ks. arcybiskupa Karola Wojtyły do katedry wawelskiej.
1968 ? Wiec studentów na Uniwersytecie Warszawskim w obronie Dziadów. Czterech studentów relegowanych z uczelni (m.in. Michnik i Szlajfer). Do akcji pacyfikacyjnej użyto MO i ORMO. Uwięziono studentów i pracowników naukowych UW, wiele osób pobito. W następnych dniach podobne demonstracje odbyły się na innych uczelniach.
1981 ? Powołany został NSZZ Rolników Indywidualnych (zarejestrowany 12 V).

9 marca
1637 ? Zmarł Bogusław XIV, książę Pomorza Szczecińskiego. Państwo jego przejęli Szwedzi. Polska dostała ziemię lęborską i bytowską.
1652 ? Po sześciotygodniowych obradach sejmu walnego w czasie debaty nad przedłużeniem kadencji sejmu o jeden dzień, poseł trocki Władysław Siciński oświadczył: ja nie pozwalam na prolongację i opuścił salę obrad. Było to pierwsze zerwanie sejmu przez jednego posła.
1919 ? Przybycie premiera I. Paderewskiego do Paryża. Na posiedzeniu Rady Czterech (Wilson, Clemenceau, Lloyd George i Orlando) premier Paderewski uzyskuje decyzję następującą: Gdańsk ma być wolnym miastem pod zwierzchnictwem Polski, w Prusach i na Mazurach plebiscyt. W sprawie granic wschodnich Rada orzeka: zdobywajcie, co jest waszą własnością.

10 marca
1526 ? Zmarł Janusz, ostatni książę mazowiecki. Wiele wskazywało na to, że tak jak i jego brat Stanisław, został otruty.
1668 ? Marszałek Jan Sobieski otrzymał dożywotnio godność hetmana wielkiego.
1822 ? Zmarł Józef Wybicki (ur.1747), pisarz i polityk. Od 1767 poseł na sejm. Członek władz powstania 1794 r. Współorganizator Legionów Polskich i powstania wielkopolskiego (1806). Od 1818 prezes Sądu Najwyższego. Autor słów do Mazurka Dąbrowskiego (1797 r.)
1974 ? We Wrocławiu zmarł kardynał Bolesław Kominek (ur. 23 XII 1903 r.), pierwszy od wieków polski biskup wrocławski. W okresie okupacji organizator konspiracyjnej akcji charytatywnej na rzecz więźniów obozów koncentracyjnych.
1985 ? Zmarł sekretarz generalny KC KPZR Konstantin Czernienko. Jego następcą został Michaił Gorbaczow liczący 54 lata.

11 marca
1401 ? W Radomiu drugi akt unii między Litwą a Polską. Ustalono, że Witold będzie dożywotnio samodzielnie rządził Litwą, a po jego śmierci władza wróci do Władysława Jagiełły. Witold zobowiązał się do niezawierania samodzielnie układów z Krzyżakami. Unia stała się polityczną podstawą zwycięstwa pod Grunwaldem.
1646 ? W wieku 56 lat zmarł w Brodach Wielki Hetman Koronny Stanisław Koniecpolski. Zasłynął jako najwybitniejszy wódz ówczesnej Europy.
1863 ? Generał Marian Langiewicz (1827-1887) ogłosił się dyktatorem Powstania Styczniowego.
1917 ? Zajęcie Bagdadu przez wojska angielskie.
1924 ? Uchwalenie przez Sejm budowy portu w Gdyni.
1938 ? Pod presją Niemiec odwołano plebiscyt w Austrii. Kanclerz Schuschnigg ustępuje. Nowy gabinet tworzy wskazany w ultimatum niemieckim minister Seyss-Inquart (hitlerowiec) i kieruje do Rzeszy prośbę o przysłanie wojska dla "przeszkodzenia rozlewowi krwi". Austria zostaje wcielona do Rzeszy Niemieckiej.
1955 ? Zmarł Aleksander Fleming, odkrywca penicyliny.

12 marca
1817 ? Car Aleksander I powołał w Królestwie Polskim Korpus Górniczy ? na pół zmilitaryzowaną rządową organizację zawodowych górników i hutników. Mieli wiele przywilejów (m.in. zwolnienie z podatków, służby wojskowej, opiekę lekarską i prawo do emerytury), ale obowiązani byli do pracy w górnictwie i hutnictwie i nie mogli zmieniać miejsca zatrudnienia. Korpus przestał istnieć pod koniec XIX wieku.
1818 ? Papież Pius VII wydał bullę, mocą której diecezja warszawska otrzymała rangę archidiecezji. Arcybiskup warszawski otrzymał też tytuł prymasa Królestwa Polskiego.
1901 ? W Krakowie odbyła się premiera Wesela Stanisława Wyspiańskiego.
1956 ? W Moskwie zmarł Bolesław Bierut (ur. 1892), sowiecki agent ? od lutego 1947 do lipca 1952 "prezydent RP".
1999 ? Polska, Węgry i Czechy stały się pełnoprawnymi członkami NATO.

13 marca
1516 ? W Budzie zmarł najstarszy syn króla Kazimierza Jagiellończyka, król Czech i Węgier ? Władysław Jagiellończyk. Znany był z ustępliwości, bierności i łagodności.
1624 ? Zmarł Bartłomiej Nowodworski. W Krakowie ufundował kolegium (1588), którego patronką była św. Anna. Nazwa dzisiaj używana: Liceum Nowodworskiego.
1845 ? W Radzyminie pod Warszawą urodził się wybitny językoznawca Jan Niecisław Baudoin de Courtenay. Jego działalność naukowa zapoczątkowała erę rozwoju językoznawstwa światowego. Wykładał w Kazaniu, Dorpacie, Krakowie (1894-99) i Petersburgu. Jest autorem około 300 rozpraw naukowych. Zmarł 3 XI 1929 r.
1881 ? Polak Ignacy Hryniewiecki, członek spiskowej organizacji rosyjskiej Narodna Wola dokonał udanego zamachu bombowego na cara Aleksandra II. Sam zginął podczas eksplozji.
1920 ? Zamach stanu w Niemczech. Kapp wraz z gen. Luttwitzem wkraczają na czele wojska do Berlina i obejmują rządy. Prezydent Niemiec Ebert wraz z premierem Bauerem uciekają do Drezna. Wojna domowa trwa kilka tygodni.
1932 ? Wybór Hindenburga na prezydenta Rzeszy Niemieckiej. Większością głosów zwycięża on w wyborach Hitlera i innych kandydatów.
1945 ? W obozie koncentracyjnym w Mauthausen zmarł Kazimierz Prószyński (ur. 4 IV 1875). Inżynier mechanik, który całe życie poświęcił wynalazkom z dziedziny kinematografii. Pierwszy aparat zdjęciowy, który jest początkiem polskiej kinematografii, skonstruował w 1895 r. W 1898 skonstruował urządzenie do przesyłania obrazów na odległość, zwane telefotem. W 1907 r. zgłosił do opatentowania w Berlinie aparat do synchronizacji kinematografu z fonografem (tzw. kinofon), za pomocą którego zrealizował dwa filmy dźwiękowe.
1995 ? W wieku 94 lat zmarł Franciszek Gajowniczek, więzień obozu w Oświęcimiu, za którego oddał życie inny więzień tego obozu, św. Maksymilian Kolbe.
1996 ? Zmarł Krzysztof Kieślowski, wybitny reżyser i twórca m.in. filmów: Dekalog, Podwójne życie Weroniki oraz trylogii filmowej: Niebieski, Biały, Czerwony.

14 marca
1503 ? W wieku 35 lat zmarł najmłodszy syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki ? Fryderyk (ur. 27 IV 1468 r.). W wieku 25 lat został prymasem Polski, otrzymał godność kardynalską (drugą w historii Polski). Pełnił funkcje arcybiskupa gnieźnieńskiego (od 1493) i biskupa krakowskiego (od 24 I 1489).
1794 ? W Tarnowie urodził się Józef Zachariasz Bem. W 1809 wstąpił do szkoły kadetów. Za obronę Gdańska przed Rosjanami otrzymał w 1813 r. Krzyż Kawalerski Legii Honorowej. Od stycznia 1815 do listopada 1830 w armii Królestwa Kongresowego. Major, a później generał powstania listopadowego. Po klęsce, we Francji związał się z obozem Czartoryskiego. Założyciel Towarzystwa Literackiego w Paryżu. W 1848 kierował obroną Wiednia. Po jego upadku uciekł do Bratysławy (Preszburga). Naczelny wódz armii węgierskiej. Po przegranej bitwie pod Temesvar zbiegł do Turcji i przyjął islam. Zmarł na malarię (10 XII 1850).
1801 ? Zmarł biskup warmiński i arcybiskup gnieźnieński, wybitny poeta Ignacy Krasicki.
1882 ? W Warszawie urodził się Wacław Franciszek Sierpiński (zm. 21 X 1969), światowej sławy matematyk, wykładowca na Uniwersytecie Lwowskim, profesor na Uniwersytecie Warszawskim (1919-1960). Twórca znanej na świecie warszawskiej szkoły matematycznej. Zajmował się głównie teorią mnogości, topologią, teorią funkcji rzeczywistych i teorią liczb.
1924 ? Przyznanie Polsce przez Ligę Narodów półwyspu Westerplatte, jako miejsca wyładunkowego dla polskich materiałów wojennych w W.M. Gdańsku.
1956 ? W Katowicach powstał pierwszy w Polsce Komitet Cyganów, założony przez mieszkających w Polsce Cyganów różnych narodowości.
1964 ? 34 najwybitniejszych przedstawicieli nauki i kultury polskiej skierowało list do premiera Józefa Cyrankiewicza, domagając się zmian w polityce kulturalnej państwa. Mówił on o ograniczeniach przydziału papieru na książki i czasopisma i zaostrzeniu cenzury, co stwarza sytuację zagrażającą rozwojowi kultury narodowej.

15 marca
1493 ? Admirał Krzysztof Kolumb powrócił do Hiszpanii po dotarciu do ziemi amerykańskiej.
1545 ? Rozpoczął się Sobór w Trydencie.
1595 ? Otwarcie, ufundowanej przez Jana Zamoyskiego w Zamościu, Akademii Zamoyskiej. Prowadzona z rozmachem i na wysokim poziomie akademia podupadła po śmierci swego twórcy (1605 r.).
1765 ? W kilka miesięcy po wstąpieniu na tron król Stanisław August Poniatowski założył Szkołę Rycerską, której celem było kształcenie oficerów (nazywana była też szkołą kadetów). W szkole kształciła się młodzież pochodzenia szlacheckiego, otrzymując nie tylko wiedzę wojskową, ale i ogólną. Komendantem szkoły był książę Adam Kazimierz Czartoryski, generał ziem podolskich. Ze szkoły wyszli m.in. Tadeusz Kościuszko, Julian Ursyn Niemcewicz, Jakub Jasiński. Szkoła została zlikwidowana w 1794 r. po upadku Powstania Kościuszkowskiego.
1917 ? Przewrót w Rosji. Zmuszony do abdykacji car Mikołaj zrzeka się tronu na rzecz swego brata, wielkiego księcia Michała.
1923 ? Rada Ambasadorów uznaje wschodnie granice Polski. Zalegalizowanie tą drogą stanu posiadania Polski na wschodzie zamyka zatargi i spory o granice i obszar wywalczonego w ciągu trzech lat państwa.
1939 ? Wojska niemieckie wkroczyły na tereny Czech, Moraw i Zachodniej Słowacji. Węgrzy zajęli Ruś Zakarpacką.
1957 ? Do Egiptu udała się pierwsza po wojnie polska wyprawa archeologiczna. Kierował nią prof. Kazimierz Michałowski.
1978 ? Zmarł Aleksander Kamiński, wybitny działacz harcerstwa polskiego w okresie przedwojennym i w latach okupacji, współtwórca Szarych Szeregów. Autor wielu książek. Bohaterstwo harcerzy z Janem Bytnarem na czele uwiecznił w powieści Kamienie na Szaniec, wydanej po raz pierwszy konspiracyjnie pod pseudonimem Jana Góreckiego.

16 marca
1939 ? Rząd Polski poinformował o uznaniu niepodległości Słowacji.
1955 ? Sejm PRL uchwalił deklarację, w której stwierdza, że w przypadku przystąpienia Niemiec do NATO rząd PRL podejmie kroki dla umocnienia siły i zwartości obozu państw socjalistycznych.
1970 ? W Warszawie zmarł wybitny polski dramaturg Jerzy Szaniawski, autor wielu sztuk, m.in. Żeglarza i Dwóch Teatrów.

17 marca
1826 ? W Wiedniu zmarł Józef Maksymilian Ossoliński. W 1817 r. ufundował ze zbiorów osobistych i rodzinnych placówkę naukową: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, która rozpoczęła działalność w 1827 r. Celem było gromadzenie zbiorów książkowych i muzealnych dotyczących Polski, stworzenie warsztatu dla uczonych, a także wydawanie dzieł naukowych. Od 1947 r. Osssolineum mieści się we Wrocławiu.
1865 ? Stracony został ostatni powstańczy naczelnik Warszawy ? Aleksander Waszkowski.
1917 ? Wielki książę Michał Aleksandrowicz zrzekł się praw do tronu. Władzę w Rosji obejmuje Rząd Tymczasowy z księciem Lwowem jako przewodniczącym. Rosja staje się republiką, kierowaną przez rząd parlamentarny.
1921 ? Sejm Ustawodawczy uchwalił Konstytucję, która ustalała republikańską formę państwa i zasadę zwierzchnictwa narodu, ustanawiała dwuizbowy parlament i demokratyczne prawo wyborcze. Uwzględniała niezawisłość sądów i działalność samorządów terytorialnych. Gwarantowała wolność prasy i zgromadzeń oraz wolność osobistą. Podstawowe jej założenia obowiązywały w Polsce do 1952 r.
1935 ? W hucie "Pokój" rozpoczęła pracę nowoczesna walcarka blach, skonstruowana przez inż. Tadeusza Sendzimira, wybitnego polskiego metalurga. W latach późniejszych wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Jego imię nosi obecnie kombinat w Nowej Hucie.
1956 ? W Paryżu zmarła Irena Joliot-Curie (ur. 12 IX 1897), córka Marii Skłodowskiej-Curie, pod której kierownictwem pracowała po ukończeniu studiów w Instytucie Radowym w Paryżu. W 1932 objęła kierownictwo Instytutu Radowego. Kontynuując dzieło rodziców, zajmowała się badaniem własności cząsteczek alfa, emitowanych podczas rozpadu promieniotwórczego. W latach 1946-50 była Komisarzem do Spraw Energii Atomowej, inicjatorką utworzenia francuskiego ośrodka badań jądrowych i dyrektorem Instytutu Radowego. Od 1952 była członkiem zagranicznym PAN.

18 marca
1921 ? Delegacja polska i rosyjska podpisują w Rydze traktat pokojowy. Ustala on zrzeczenie się wzajemnie pretensji do terenów leżących poza linią granicy przyjętej przez traktat, zwolnienie Polski ze zobowiązań z okresu zaboru, wzajemne poszanowanie suwerenności, zwrot wywiezionych z Polski zabytków, wypłacenie przez Sowiety 30 mln rubli złotem, rewakuację mienia państwowego, dopuszczenie Rosji do tranzytu przez Polskę i repatriację uchodźców.
1946 ? Na polecenie Stalina Kościół unicki zwany też greckokatolickim został włączony do prawosławnej Cerkwi, która przejęła również unickie budynki sakralne.
1980 ? W Krakowie w proteście przeciw milczeniu władz na temat zbrodni katyńskiej aktu samospalenia dokonał 70-letni Walenty Badylak.
2001 ? W Warszawie wystartowała Telewizja Puls.

19 marca
1058 ? Zmarł król Kazimierz Odnowiciel, jego następcą został Bolesław II Śmiały.
1238 ? Zmarł książę śląski i krakowski Henryk Brodaty. Władzę po nim objął syn Henryk III Pobożny.
1542 ? W Skokówce urodził się Jan Zamoyski, podkanclerzy koronny (od 1576 r.). Od 1581 hetman wielki koronny. Rektor uniwersytetu w Padwie. Sekretarz króla. Dzięki jego popularności królami wybrano Henryka Walezego i Stefana Batorego (był doradcą tego ostatniego), a także Zygmunta Wazę. Odznaczył się w wojnie z Moskwą (1580-81). Ustanowił zwierzchnictwo Polski nad Mołdawią i Wołoszczyzną. W 1602 zdobył Inflanty. Twórca i fundator Akademii Zamojskiej.
1822 ? W Manieczkach koło Śremu zmarł Józef Wybicki, autor polskiego hymnu narodowego (ur. 1747).
1887 ? W Genewie zmarł Józef Ignacy Kraszewski, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy. Uważany też za najpłodniejszego pisarza. Urodził się w 1812 r. Studiował na Uniwersytecie Wileńskim, którego nie ukończył ze względu na udział w powstaniu listopadowym ? kilkanaście miesięcy w więzieniu. Po odzyskaniu wolności zajął się pracą pisarską. W Warszawie objął redakcję "Gazety Polskiej". Po wybuchu powstania styczniowego udał się na emigrację. Napisał kilkadziesiąt powieści z dziejów Polski. W 1884 r. posądzony przez Niemców o szpiegostwo, został osadzony w twierdzy Magdeburg. Protesty, a także złożenie kaucji spowodowało, że opuścił więzienie po 2,5 roku i wyjechał do Genewy. Jego szczątki, sprowadzone do Krakowa okrężną drogą, ponieważ Niemcy nie pozwolili na przejazd przez teren swego państwa, pochowane zostały 5 IV w Krypcie Zasłużonych na Skałce.
1920 ? Nadanie przez weryfikacyjną Komisję Wojskową tytułu Marszałka Polski Józefowi Piłsudskiemu.
1981 ? Milicja pobiła w czasie sesji WRN w Bydgoszczy członków rolniczej Solidarności zaproszonych na sesję. Związek zagroził strajkiem powszechnym.

20 marca
1673 ? Zmarł ks. Augustyn Kordecki, obrońca Jasnej Góry w czasie szwedzkiego "potopu".
1848 ? Na wieść o berlińskiej rewolucji wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Utworzono w Poznaniu Komitet Narodowy, który domagał się m.in. polskiej administracji, korpusu wojska polskiego i obiecywał uwłaszczenie chłopów oraz obdzielenie ziemią bezrolnych ochotników i umorzenie czynszów w zaborze pruskim. (Rozwiązanie Komitetu 30 IV 1848)
1921 ? Plebiscyt na Górnym Śląsku na terenie 22 powiatów. Do głosowania dopuszczono również osoby przebywające za granicą i urodzone na Śląsku. Niemcom dało to 200 000 głosów, przeważnie z pokolenia dawnych urzędników niemieckich na Śląsku. Za Niemcami opowiedziało się 716 858 osób, za Polską 479 490 osób.
1929 ? W Paryżu zmarł marszałek Francji i Polski, gen. Ferdynand Foch.
1937 ? Symboliczne ścięcie pierwszego drzewa na terenie przyszłego COP-u.
1995 ? Dziesięć ofiar śmiertelnych oraz blisko pięć tysięcy osób uległo zatruciu w wyniku podłożenia w tokijskim metrze pakunku z trującym gazem ? sarinem. Zamachu dokonała sekta Aum Shinri Kyo, zapowiadająca koniec świata na rok 1997.
2003 ? Rozpoczęła się wojna w Iraku. Stany Zjednoczone bombardują Bagdad. Operacja "chirurgicznego ataku", który miał na celu wyeliminowanie irackiego przywódcy, nie powiodła się. Amerykańskie siły lądowe wkroczyły na terytorium Iraku.

21 marca
1685 ? Urodził się Jan Sebastian Bach, jeden z najwybitniejszych kompozytorów i twórców muzyki organowej.
1765 ? W Warszawie ukazał się pierwszy numer gazety Monitor. Inicjatorem i patronem gazety był król Stanisław August.
1786 ? W Warszawie urodził się Joachim Lelewel (zm. 29 V 1861 r. w Paryżu); historyk, publicysta, działacz polityczny. Jego studia z zakresu geografii historycznej i numizmatyki były osiągnięciami pionierskimi.
1919 ? Ogłoszenie republiki rad na Węgrzech z Bela Kuhną na czele.
1933 ? Uchwalenie, w dniu otwarcia nowego Reichstagu w Berlinie, nadzwyczajnych pełnomocnictw dla Hitlera. Otwarcia Reichstagu dokonuje Hindenburg.
1939 ? W imieniu Niemiec, Ribbentrop przekazał ambasadorowi Józefowi Lipskiemu żądanie włączenia Gdańska do Niemiec. Dalsze żądania dotyczyły budowy trasy eksterytorialnej do Prus Wschodnich i zawarcia przymierza przeciw ZSRS.
1941 ? Utworzenie przez Niemców getta w Krakowie. Jego ludność (ok. 68 000) została zgładzona w obozach w Bełżcu, Sobiborze i Majdanku.

22 marca
1832 ? Zmarł Johann Wolfgang Goethe, wybitny poeta niemiecki okresu romantyzmu. Do najwybitniejszych jego dzieł należy dramat fantastyczny Faust. Autor pracował nad nim przez całe życie.
1919 ? Zapoczątkowanie ruchu faszystowskiego we Włoszech. W Mediolanie grupa z Benito Mussolinim na czele tworzy organizację do walki z reżimem socjalistycznym, opanowującym Italię.
1921 ? Oficjalne ogłoszenie wyników plebiscytu na Górnym Śląsku. Wynik głosowania daje Polsce 46,3% głosów. Polska Komisja Plebiscytowa wykreśla linię podziału, zwaną "linią Korfantego". Po 600 latach panowania Niemców część Śląska wraca do Polski.
1922 ? Podpisanie aktu złączenia Litwy Środkowej z Polską.
1933 ? Rozwiązanie stowarzyszenia Obóz Wielkiej Polski.

23 marca
1822 ? We wsi Zaduszniki koło Tarnowa urodził się Ignacy Łukaszewicz ? wynalazca lampy naftowej. Początkowo pomocnik aptekarza, łączył pracę zawodową z działalnością w tajnej organizacji patriotycznej. Aresztowany przez władze austriackie, po wyjściu z więzienia studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, później w Wiedniu. Jego największym wynalazkiem było wykonanie pierwszej na świecie lampy naftowej. 31 lipca 1853 w lwowskim szpitalu ojców pijarów wykonano operację, oświetlając salę lampą naftową. Zmarł 7 stycznia 1882 r. we Lwowie.
1920 ? Uchwalenie przez Sejm ustawy o Kasach Chorych.
1935 ? Uchwalenie Konstytucji Kwietniowej, przyjętej przez Sejm stosunkiem głosów 260 : 130 (podpisana przez prezydenta RP 23 IV). Organy władzy (sejm, senat, rząd, sądy, wojsko) zostały podporządkowane prezydentowi, który otrzymał prawo wydawania dekretów z mocą ustawy i zakładania weta przeciw ustawom sejmowym. Prezydent mógł przedterminowo rozwiązać sejm i senat, powoływał 1/3 senatorów.
1938 ? Uchwalenie przez Senat ustawy o zniesieniu sądów przysięgłych oraz ustawy o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego.
1939 ? Sztab Główny WP zarządził częściową mobilizację armii.
1942 ? Wojska gen. Andersa rozpoczęły ewakuację z terenów ZSRR (zakończyła się 30 VIII), udając się na Bliski i Środkowy Wschód. Wśród 114 000 opuszczających ZSRR było około 37 000 osób cywilnych.
1957 ? W Krakowie zmarł Juliusz Kleiner, profesor literatury polskiej na Uniwersytecie we Lwowie, po wojnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalista w zakresie polskiej literatury romantycznej.

24 marca
1794 ? Rozpoczęło się powstanie kościuszkowskie. Tego dnia ogłoszono w Krakowie Akt powstania..., a Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę na Rynku Krakowskim, jako Najwyższy Naczelnik Powstania.
1864 ? W Krakowie zmarł Karol Olszewski (ur. 24 I 1846 r.), chemik, fizyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1883 pierwszy skroplił hel, potem azot, chlor, etylen i inne gazy. W 1894 r. z fizykiem angielskim Rayleighiem odkrył w powietrzu pierwiastek zwany argonem, oznaczył temperaturę wrzenia wodoru (-243,5oC). W 1902 skroplił i zestalił wodór. Napisał blisko 50 prac.
1918 ? W Paryżu zmarł malarz Władysław Ślewiński (ur. 1854), uczeń Gersona. Zaprzyjaźniony z Gaugainem, którego poznał w Paryżu (1890).

25 marca
1153 ? Arcybiskup gnieźnieński Jan ufundował pierwszy na ziemiach polskich klasztor cystersów w Brzeźnicy (dzisiejszy Jędrzejów).
1923 ? Skazanie w Moskwie arcybiskupa Cieplaka i prałata Budkiewicza na śmierć, 14 innych księży na 10 lat więzienia. Wskutek protestów Europy po pięciu dniach bolszewicy zamieniają karę arcybiskupowi Cieplakowi na więzienie, obiecując ułaskawić również prałata Budkiewicza (obietnicy nie dotrzymali i rozstrzelali go (31 III).
1925 ? Wystąpienie Lloyd George'a w angielskiej Izbie Gmin o rewizję granic Rzeczypospolitej na korzyść Niemców.
1938 ? Nabywcy polskich samochodów i samolotów produkowanych w kraju mogą korzystać ze znacznych ulg podatkowych, zdecydował parlament, przyjmując ustawę o ulgach podatkowych.
1954 ? W Warszawie zmarł Leon Schiller, wybitny artysta i reżyser.
1977 ? Powstało opozycyjne ugrupowanie polityczne Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). Uczestniczyli w nim m.in. Leszek Moczulski, Andrzej Czuma i Stefan Niesiołowski.
1996 ? Pierwsi kawalerowie i damy zostali przyjęci do restytuowanego w Polsce Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie (powstał w średniowieczu).

26 marca
1226 ? W Rimini we Włoszech cesarz Fryderyk II bezprawnie zatwierdził nadanie Zakonowi Krzyżackiemu Ziemi Chełmińskiej, która podlegała władzy księcia Konrada Mazowieckiego. W tym samym dokumencie cesarz uznał prawa Zakonu do ziem nadbałtyckich, zamieszkałych przez pogańskich Prusów. Na tym dokumencie opierali się Krzyżacy, budując swoje państwo nad Bałtykiem.
1267 ? Papież Klemens IV dokonał kanonizacji Jadwigi, żony Henryka II Brodatego, matki Henryka III Pobożnego.
1600 ? Król Zygmunt III Waza ogłosił przyłączenie do Polski Estonii, należącej dotychczas do Szwecji. Był to bezpośredni powód wieloletnich wojen polsko-szwedzkich, prowadzonych w XVII wieku.
1872 ? W Wiedniu zmarł Ludwig van Beethoven, jeden z najwybitniejszych kompozytorów świata.
1939 ? Rząd Polski odrzucił żądania niemieckie dotyczące m.in. włączenia Gdańska do Niemiec i budowy trasy eksterytorialnej do Prus Wschodnich.
1943 ? Akcja Szarych Szeregów pod Arsenałem, dla uwolnienia przewożonych więźniów, m.in. Janka Bytnara. Śmierć poniósł jeden z organizatorów akcji Aleksy Dawidowski "Alek".
1995 ? Na mocy porozumienia z Schengen granice pomiędzy Belgią, Holandią, Luksemburgiem, Francją, Niemcami, Hiszpanią i Portugalią praktycznie przestały istnieć. Zapowiedziano wzmocnienie kontroli na zewnętrznych granicach tych siedmiu krajów.

27 marca
1861 ? Dyrektorem przywróconej przez cara Aleksandra I Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego został margrabia Aleksander Wielopolski. Car przywrócił również Radę Stanu, obiecał otwarcie w Warszawie wyższej uczelni i wprowadzenie rad miejskich i powiatowych.
1945 ? 16 przedstawicieli Polski Podziemnej (w tym Jankowski, gen. Okulicki, Pużak) zostało zaproszonych na rozmowy do Moskwy. Prowadzący rozmowy gen. Iwanow (gen. NKWD Iwan Sierow) kazał aresztować Polaków, których przewieziono do Moskwy i osadzono w więzieniu na Łubiance. W Moskwie odbył się proces pokazowy. Okulickiego skazano na 10 lat więzienia (zmarł w 1946 r.), Pużaka na 1,5 roku (po powrocie do kraju skazany w 1948 r. na 5 lat więzienia). Zmarł w 1950 r.

28 marca
1364 ? Uroczysta konsekracja katedry wawelskiej. W obecności króla dokonał jej arcybiskup gnieźnieński Jarosław ze Skotnik.
1383 ? W czasie zjazdu w Sieradzu panowie z Wielkopolski wysunęli kandydaturę księcia mazowieckiego Siemowita IV na króla Polski. Panowie małopolscy nie dopuścili do realizacji tego projektu. Nie doszło też do ożenku Siemowita z Jadwigą, córką króla węgierskiego Ludwika.
1947 ? W ukraińskiej zasadzce na drodze koło Baligrodu, zginął gen. broni Karol Świerczewski, członek KC PPR, były dowódca 2. Armii WP, uczestnik wojny domowej w Hiszpanii, wiceminister obrony narodowej.
1962 ? Min. Adam Rapacki na posiedzeniu Komitetu Rozbrojeniowego w Genewie przedstawił propozycję utworzenia w Europie strefy bezatomowej i ograniczonych zbrojeń (była to zmodyfikowana wersja tzw. Planu Rapackiego z 1957 r.)

29 marca
1790 ? Zawarte zostało przymierze polsko-pruskie. Sądzono, że za cenę oddania Prusom Gdańska i Torunia, Rzeczpospolita uniezależni się od Rosji, przeprowadzi (przy poparciu Prus) reformę ustroju i odbierze Austrii Galicję. Prusy złamały umowę i zawarły porozumienie z Austrią i Rosją, by dokonać II rozbioru Polski.
1848 ? Podczas Wiosny Ludów z inicjatywy Adama Mickiewicza utworzony został w Rzymie Legion Polski. Liczył około 200 osób. Stoczył kilka potyczek z Austriakami w Lombardii, Genui i Rzymie. Jego resztki ruszyły na pomoc rewolucji węgierskiej, ale nie dotarły w porę na Węgry i w Grecji uległy rozproszeniu.
1937 ? W Lozannie zmarł Karol Szymanowski (ur. 6 X 1882 r.). Był najwybitniejszym kompozytorem polskim pierwszej połowy XX w. i obok Chopina o największym rozgłosie międzynarodowym.
1962 ? Władze PRL wydały ustawę o zgromadzeniach. Bez zezwolenia mogły się odbywać jedynie zgromadzenia liturgiczne.
1963 ? W Warszawie w wieku 67 lat zmarła wybitna pisarka Pola Gojawiczyńska.

30 marca
1505 ? W Radomiu rozpoczął obrady sejm (do 14 VI), na którym uchwalona została Konstytucja zakazująca królowi wydawania ustaw bez zgody senatu i izby poselskiej (Nihil novi) i oddawała władzę szlacheckiej izbie poselskiej, co spowodowało przewagę szlachty w państwie.
1865 ? W Teleszach na Żmudzi urodził się Gabriel Narutowicz (zm. 16 XII 1922 w Warszawie). Inżynier, hydrotechnik, polityk, pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Dwa dni po objęciu urzędu prezydenckiego został zastrzelony.
1892 ? W Krakowie urodził się Stefan Banach, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, wybitny matematyk, odkrywca nowej dziedziny matematyki ? analizy funkcjonalnej. Zmarł 31 VIII 1945 we Lwowie.
1919 ? Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI, został pierwszym nuncjuszem apostolskim w odrodzonej Polsce. Do Warszawy przybył pod koniec 1918 r., jako wizytator apostolski.
1941 ? Niemieckie władze okupacyjne wydały zakaz działalności wszelkich stowarzyszeń religijnych.
1944 ? Hitlerowcy zamienili kościół św. Szczepana w Krakowie na magazyn.
1966 ? Prawykonanie utworu Krzysztofa Pendereckiego Passio et mors Domini nostri Jesu Christi secundum Lucam w katedrze w Monastyrze (Münster w RFN).

31 marca
1880 ? W Moskwie zmarł skrzypek i kompozytor Henryk Wieniawski (ur. 10 VII 1835 roku). Od 1935 r. co pięć lat, odbywają się w Poznaniu konkursy skrzypcowe im. Wieniawskiego.
1892 ? W Szczerzecu pod Lwowem urodził się Stanisław Władysław Maczek (zm. w Londynie w 1975 r.). W walkach pod Falaise dowódca dywizji pancernej. Po demobilizacji osiedlił się w Edynburgu. Nigdy nie przegrał żadnej bitwy.
1991 ? Rozwiązanie wojskowego Układu Warszawskiego o pomocy wzajemnej, podpisanego przez europejskie kraje obozu komunistycznego 14 V 1955.

 
Opracowała Halina Nehring
Wyświetlony 9597 razy

Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.