Łukasz Nysler

Łukasz Nysler

wtorek, 15 styczeń 2013 01:27

Niewiara jest grzechem!

W miesiącach jesiennych 2012 roku na ulicach kilku miast w Polsce pojawiły się wielkoformatowe plakaty z napisami ?Nie zabijam. Nie kradnę. Nie wierzę.? oraz ?Nie wierzysz w Boga? Nie jesteś sam?. Plakaty te są głównym elementem zorganizowanej przez lubelską Fundację Wolność od Religii ateistycznej kampanii billboardowej, której celem ma być wywołanie ogólnopolskiej dyskusji na temat obiegowego postrzegania wartości uniwersalnych jako przynależnych religii, a w szczególności religii katolickiej. Akcja ta faktycznie wywołała sporo komentarzy, również w mediach katolickich, gdzie między innymi dopatrywano się powiązań pomiędzy organizatorami kampanii a konkretnymi ugrupowaniami politycznymi czy też próbowano wskazywać na jakieś rzekome korzyści, które miałyby z tej kampanii wynikać dla katolików. Zabrakło natomiast jednoznacznej oceny moralnej tej kampanii w perspektywie etyki katolickiej. Jaka więc powinna być ta ocena?

sobota, 07 lipiec 2012 13:18

Ofensywa edukatorów seksualnych

Dwudziestego ósmego maja w jednym z wrocławskich liceów odbyły się warsztaty dla młodzieży oraz szkoleniowa rada pedagogiczna dla nauczycieli prowadzone przez pana Michała Pozdała, wykładowcę Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i, jak sam siebie określa, ?edukatora seksualnego?. Część uczniów tegoż liceum uczestniczyła też w warsztatach prowadzonych przez pana Pozdała i panią Małgorzatę Ohme we wrocławskiej siedzibie SWPS.

czwartek, 26 kwiecień 2012 00:21

Tournée amatora palenia fajki

Trzynastego kwietnia br. odbyło się we Wrocławiu spotkanie autorskie z ks. Adamem Bonieckim, połączone z promocją jego książki pt. Lepiej palić fajkę niż czarownice. Oficjalnym organizatorem tej imprezy było dominikańskie duszpasterstwo akademickie, które wykorzystało w tym celu obszerny hol w pobliskim liceum. Jeśli jednak wolno sądzić na podstawie pobieżnego rzutu oka, zdecydowana większość uczestników tego spotkania czasy akademickie dawno miała już za sobą ? wśród publiczności przeważała formacja, którą określić by można mianem ?KIK-owe berety?. Nic dziwnego ? wszak były naczelny ?Tygodnika Powszechnego? to ich guru.

poniedziałek, 03 maj 2010 14:38

Czy potępienie aborcji jest dogmatem?

Współcześnie kwestia aborcji jest przedmiotem wielu gorących sporów. Spory te toczą się na różnych płaszczyznach, mniej lub bardziej oddalonych od praktyki życia społecznego. Tutaj chciałbym podjąć tę kwestię na dosyć abstrakcyjnym poziomie i zastanowić się, czy potępienie aborcji jest dogmatem wiary katolickiej. Wydawałoby się, że tak postawiona, kwestia ta jest mało kontrowersyjna- wszak oficjalne stanowisko Kościoła katolickiego odnośnie do przerywania ciąży jest powszechnie znane. Czasem jednak ze strony przeciwników nauczania moralnego Kościoła w kwestii aborcji padają argumenty mające osłabić jednoznaczną wymowę wypowiedzi Magisterium na ten temat. Argumenty te głoszą, że moralne potępienie aborcji nie jest wyrazem niezmiennego nauczania Kościoła, a zatem nie stanowi ono dogmatu wiary i może być odrzucone nawet przez osoby wierzące bez groźby popadnięcia w herezję. W ten sposób waga nauczania moralnego Kościoła w kwestii aborcji zostaje umniejszona, w sumienia zaś osób pragnących kierować się w swoim postępowaniu tym nauczaniem wprowadzony zostaje zamęt. Co więcej, podważony zostaje autorytet Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, gdyż współczesne wypowiedzi Magisterium na ten temat explicite stwierdzają, że nauczanie w tej dziedzinie "nie zmieniło się i jest niezmienne".

Dnia 13 lipca 2007 r. p. Roman Giertych, Minister Edukacji Narodowej, podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym, poczynając od dnia 1 września 2007 r., uczniowi uczęszczającemu w szkołach publicznych na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

W swojej opinii opublikowanej w "Dzienniku" z 27 grudnia 2007 r. pt. "Nikt nie może wiedzieć, kiedy powstaje człowiek"[1] p. prof. Jacek Hołówka, etyk z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, wypowiedział się na temat stanowiska Episkopatu Polski w kwestii moralnej oceny zabiegów zapłodnienia in vitro.

wtorek, 06 kwiecień 2010 11:18

Credere aude!

Jedną z cech charakterystycznych sporów światopoglądowych jest to, że często pojawiają się w nich argumenty ad personam, to jest takie, które nie dotyczą obiektywnej (niezależnej od uczestniczących w danym sporze osób) płaszczyzny sporu, lecz polegają na wskazaniu określonych, najczęściej negatywnych cech, rzekomo przysługujących zaangażowanym w ten spór osobom - posiadanie tych cech ma czynić głoszone przez te osoby poglądy mniej wiarygodnymi. Argumentację ad personam uważa się zwykle za niedopuszczalny, nieuczciwy sposób prowadzenia racjonalnej dyskusji.

poniedziałek, 05 kwiecień 2010 21:14

13 punktów Leona XIII

Przypadający na lata 1878-1903 pontyfikat Leona XIII często uważany jest za przełomowy, gdyż miało się wtedy dokonać otwarcie Kościoła katolickiego na nowoczesność, a zwłaszcza na społeczne i polityczne przemiany, które ona przynosi. Myliłby się jednak ktoś, kto owo „otwarcie” rozumiałby jako bezkrytyczne przyjęcie jakichś nowości, a porzucenie starych zasad, na których Kościół przez wieki opierał się w swoim nauczaniu. Wielkość pontyfikatu Leona XIII polegała właśnie na tym, że papież ten potrafił odnieść niezmienne zasady katolickiej nauki społecznej do wielu aktualnych, często wręcz palących problemów współczesnego mu świata, nie ograniczając się przy tym – jak jego bezpośredni poprzednicy – do napiętnowania błędów, lecz oferując zarazem pewne pozytywne wskazania. Encykliki Leona XIII pokazują nam, jak może wyglądać odważna, budująca konfrontacja Kościoła ze światem. Jednocześnie lektura tych dokumentów uświadamia nam, jak bardzo współczesny świat oddalił się od Kościoła i jego tradycyjnego nauczania. Jeśli więc nawet ktoś nie podziela wyrażonych w tych encyklikach poglądów, to zaznajomienie się z nimi pozwoli mu świeżym okiem spojrzeć na szereg rozpowszechnionych dzisiaj liberalno-demokratycznych oczywistości. W niniejszym artykule będę chciał przypomnieć najważniejsze wątki nauczania społecznego Leona XIII, zbierając je w trzynastu kluczowych punktach 1.

poniedziałek, 01 marzec 2010 19:00

Ile rozumu jest w wierze?

Celem niniejszego szkicu jest przypomnienie poprawnego (znajdującego oparcie zarówno w oficjalnym nauczaniu Kościoła katolickiego, jak i w klasycznej, tomistycznej tradycji filozoficznej) ujęcia stosunku wiary religijnej do rozumu (pojmowanego jako władza poznawcza uzdalniająca człowieka do tworzenia pojęć, wydawania sądów oraz przeprowadzania rozumowań). Przypomnienie takie wydaje się potrzebne ze względu na rozpowszechnione dzisiaj w tym zakresie błędy. Od wymienienia owych błędów rozpocznie się też niniejsze omówienie tej kwestii.

Przynajmniej od czasów Immanuela Kanta krytyczność uchodzi za jedną z istotnych cech filozoficznego myślenia. W różny sposób jednak owa krytyczność może być (i faktycznie była) pojmowana. Tutaj przyjmuję najprostsze, etymologiczne znaczenie krytyczności jako zdolności rozróżniania, oddzielania, np. prawdy od fałszu, dobra od zła (z gr. krinein ? ?odsiewać?, ?rozdzielać?, ?rozróżniać?; kritikós ? ?umiejący rozróżniać, sądzić, oceniać?)2. Myślenie krytyczne to myślenie, które dostrzega różnice i artykułuje je. Jest to myślenie, które sprzeciwia się zacieraniu różnic, zamazywaniu ocen, uchylaniu się od wydawania sądów.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.