wtorek, 04 maj 2010 15:25

KOMUNIKAT Nr 3 Australijskiej Grupy Lustracyjnej

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

z posiedzenia Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz projektu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego z lat 1944-1990
w dniach 20, 21 i 22 czerwca 2006 r.

Z ramienia Australijskiej Grupy Lustracyjnej (AGL), upoważnieni także przez Grupę inicjatywną "Polonia Bez Agentów" oraz "Ruch Rodaków", udział w pracach komisji sejmowej wzięli: Jadwiga Chmielowska i Ryszard Majdzik. 21 i 22 czerwca obecny był również Marek Podlecki, a 21 czerwca Artur Rogala.

20 czerwca o godzinie 12.00 zebrał się zespół roboczy Komisji Nadzwyczajnej w celu prac redakcyjnych nad art. 4 projektu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa. W pracach zespołu wzięli udział Jadwiga Chmielowska i Ryszard Majdzik. Omawiany artykuł 4 tej ustawy precyzuje, kto jest, a kto nie jest osobą publiczną, czyli kto powinien posiadać zaświadczenie z IPN. Wprowadzono, między innymi, zapis dotyczący dyrektorów szkół. Dyskutowano też o potrzebie lustracji całego środowiska dziennikarskiego. Jadwiga Chmielowska, pełniąca funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP) w Oddziale Katowickim, poinformowała o istnieniu uchwały władz naczelnych SDP, wzywającej do powszechnej lustracji dziennikarzy. Dzięki współpracy z Przedstawicielem Stowarzyszenia Wolnego Słowa z Warszawy, biorącemu również udział w pracy zespołu, udało się przesłać dokumenty SDP do prezydium Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej. Uzgodniono też potrzebę wprowadzenia zapisu o fakultatywnym posiadaniu zaświadczenia oraz wstępnie podano propozycje odpowiednich zapisów.

O godzinie 15.00 odbyło się posiedzenie komisji nadzwyczajnej. Do komisji wpłynęło pismo Prezesa IPN informujące, że wszystkie (proponowane przez Pałubickiego na wcześniejszym posiedzeniu ) formacje mieszczą się w zapisie "Informacja Wojskowa". W tym samym piśmie Prezes IPN stwierdza, że Biuro Paszportowe MSW prowadziło działalność operacyjną w oparciu o pracę z osobowymi źródłami informacji (werbunek własnej agentury), a także, że pracownicy Wyższej Szkoły Oficerskiej w Legionowie traktowani być powinni jako funkcjonariusze. Obydwie te sprawy sygnalizowała Jadwiga Chmielowska - przedstawicielka Polonii, podczas poprzednich posiedzeń komisji.

Przyjmowano kolejne punkty ustawy, dokonując poprawek redakcyjnych. Posiedzenie zakończyło się przyjęciem art.22. w rozdziale 4 o dostępie do informacji.

Przedstawiciele Polonii zwrócili się do pracowników biura legislacyjnego z prośbą o pomoc w sprecyzowaniu zapisu o organizacjach polonijnych. Definicja organizacji polonijnych musi bowiem istnieć, gdyż dostają one dofinansowanie z senatu RP i Stowarzyszenia "Polonia". Były Koordynator Służb Specjalnych Pałubicki i dyr. Zając z IPN podnosili stale kwestię niedefiniowalności organizacji polonijnej.

21 czerwca o godzinie 12.00 zespół roboczy kontynuował prace nad redakcją art. 4, czyli wykazu osób publicznych w rozumieniu ustawy. Ryszard Majdzik ponowił pytanie, o zapis w ustawie dotyczący władz organizacji polonijnych i możliwości przeprowadzenia lustracji wśród członków, tak jak to jest proponowane w stosunku do stowarzyszeń i związków zawodowych w Polsce. Pałubicki zaprotestował, powołując się na możliwość ujawnienia byłych agentów PRL i ułatwienia ich werbunku przez obce służby ? głównie rosyjskie.

Jadwiga Chmielowska powołała się na istniejącą od połowy lat 70. współpracę wszystkich służb bezpieczeństwa byłych państw satelickich ZSRR z KGB i GRU. Przypomniała istnienie Połączonego Systemu Ewidencji Danych (PSED), dzięki któremu wszystkie informacje zostawały przekazywane Moskwie. W związku z zarzutem p. Pałubickiego, że przedstawiciele AGL wprowadzają posłów w błąd, Jadwiga Chmielowska zobowiązała się dostarczyć kopie dokumentu o współpracy służb specjalnych NRD i PRL. Przypomniała Pałubickiemu to, że sam potwierdził fakt wysyłania jednej kopii mikrofilmów dokumentów agenturalnych do Moskwy.

Ryszard Majdzik powrócił stanowczo do konieczności objęcia lustracją Polonii i zarzucił, że dyskusja jest cały czas celowo rozmywana i wekslowana na rzeczy nieistotne.

O godzinie 15.00 rozpoczęło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej.

Przyjmowano kolejne artykuły. Art. 40 mówi o wymogu złożenia w IPN żądania wydania zaświadczenia. Poseł Mularczyk zwrócił uwagę na to, że po likwidacji Biura Rzecznika Interesu Publicznego i Sądu Lustracyjnego należy określić, co dzieje się ze sprawami przez nie rozpatrywanymi. Dotyczy to zarówno wydanych postanowień, jak i spraw w toku.

Przedstawiciel Polonii Artur Rogala zwrócił się o zaproszenie na kolejne posiedzenia komisji i zespołu roboczego eksperta Antoniego Macierewicza ? Ministra Spraw Wewnętrznych w rządzie Jana Olszewskiego, gdyż są sprzeczne informacje w zakresie funkcjonowania komunistycznych służb specjalnych p. Pałubickiego - Koordynatora Służb Specjalnych w rządzie Buzka, i przedstawicieli Polonii.

Posłowie dyskutowali również o powiązaniach byłej agentury PRL ze światem biznesu i przestępczym. Marek Podlecki filmował przebieg posiedzenia komisji i przeprowadził dla TV polonijnych wywiady z posłami, przedstawicielem IPN oraz p. Pałubickim.

22 czerwca o godzinie 12 odbyło się posiedzenie zespołu roboczego Komisji. Przedstawiciele Polonii wręczyli członkom prezydium Komisji nadzwyczajnej projekty konkretnych zapisów w ustawie. Eksperci zwrócili bowiem uwagę na to, że nie potrzeba szukać jakichś definicji, co jest, a co nie jest organizacją polonijną. Wystarczy przyjąć zapis, co jest taką organizacją w rozumieniu ustawy.

Proponowane zapisy brzmią:
W art. 4 ust. 1 Osobami pełniącymi funkcje publiczne są:
? Osoby pełniące funkcje z mianowania lub wyboru w polonijnych organizacjach i środkach masowego przekazu, korzystających z dotacji lub innych form finansowania polskich instytucji państwowych i samorządowych.
? Osoby pełniące funkcje z mianowania lub wyboru w Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" oraz innych stowarzyszeniach i organizacjach działających na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.
? Osoby pełniące funkcje w handlowych, gospodarczych i kulturalnych przedstawicielstwach za granicą.

Zapisy o personelu ambasad i konsulatów przyjęto wcześniej.

W związku z zarzutem p. Pałubickiego, że przedstawiciele Polonii wprowadzają posłów w błąd, mówiąc o daleko idącej współpracy dawnych służb komunistycznych w ramach np. wspomnianego już PSED, Jadwiga Chmielowska przekazała na ręce Przewodniczącego Komisji ramowe porozumienie zawarte pomiędzy Ministerstwem Bezpieczeństwa Państwa NRD a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych PRL. Znalazł się w tym dokumencie z marca 1982 r. zapis, między innymi, taki: wspólnie realizować odpowiednie działania polityczno-operacyjne w celu wniknięcia do central tajnych służb USA, RFN, Wielkiej Brytanii, Francji i LR Chin oraz ujawnienia i przeszkadzania ich wrogiej działalności.

Dyskutowano dalej nad możliwościami "lustracyjnymi" związków zawodowych i stowarzyszeń.

Posiedzenie komisji planowane na godzinę 15.00 zostało odwołane. O kolejnym terminie posiedzenia osoby pracujące w komisji zostaną powiadomione.


Uwagi:

Są poważne próby ograniczenia zakresu lustracji. Podstawowym argumentem jest wydolność pracowników IPN - coraz częściej wychodzą na jaw 7-letnie zaniedbania zarówno w wyposażeniu sprzętowym, organizacyjnym, jak i kadrowym IPN.

 

Jadwiga Chmielowska
Ryszard Majdzik
Marek Podlecki
Artur Rogala

Wyświetlony 4160 razy Ostatnio zmieniany piątek, 28 styczeń 2011 18:27

Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.